Badania kliniczne nad Pranamat ECO przeprowadzone przez Instytut Medycyny Klinicznej i Eksperymentalnej Uniwersytetu Łotewskiego

WSTĘP

Wzmożone napięcie i bóle mięśni, szczególnie w okolicy kręgosłupa, stają się coraz bardziej istotnym problemem zdrowotnym naszego współczesnego społeczeństwa prowadzącego częściowo siedzący, a częściowo bardzo aktywny tryb życia. Międzynarodowe Towarzystwo Badania Bólu (International Association of the Study of Pain, IASP) definiuje ból jako nieprzyjemne przeżycie zmysłowe i emocjonalne połączone z rzeczywistym lub potencjalnym uszkodzeniem tkanki bądź związane z wyobrażeniem tego typu uszkodzenia. Ostry stan bólowy (trwający do 3 miesięcy) uważa się za objaw choroby lub zaburzenia, natomiast nawracający, przewlekły ból wskazuje na określony problem bądź też jest zaburzeniem samym w sobie. Ból utrzymujący się dłużej niż 3 miesiące może prowadzić do zmian psychosomatycznych (dotyczących osobowości i nastroju).

W celu profilaktyki bólu wynikającego z wzmożonego napięcia mięśni wykorzystuje się metody stosowane w medycynie fizykalnej, wśród których znaczną rolę w zapobieganiu tego typu stanom bólowym odgrywa masaż leczniczy. Istnieje kilka rodzajów masażu, a z każdym z nich wiążą się określone cele, zadania i wskazania do zastosowania. W zależności od rozpoznania klinicznego masaż leczniczy może być stosowany jako niezależna metoda terapeutyczna bądź też jako uzupełnienie farmakoterapii lub innej metody wykorzystywanej w medycynie fizykalnej.

W praktyce lekarskiej szeroko wykorzystuje się różne techniki masażu w celu skutecznej poprawy krążenia w tkankach i narządach organizmu, usprawnienia metabolizmu oraz profilaktyki bólu. Pod wpływem masażu zachodzą miejscowe zmiany parametrów biochemicznych, przez co nasila się skórny przepływ krwi oraz przepływ chłonki, poprawia sprężystość mięśni, a także zmniejsza wydzielanie mediatorów nocyceptywnych i mediatorów stanu zapalnego, prowadząc do złagodzenia odczucia bólu. Te miejscowe zmiany mogą w konsekwencji wpływać na czynność układu nerwowego na poziomie poszczególnych odcinków kręgosłupa, a tym samym na aktywność ośrodków podkorowych, redukując odczucie bólu i wydzielanie kortyzolu oraz usprawniając czynność układów neuroendokrynnego i immunologicznego. Ponadto pod wpływem masażu zachodzą nie tylko zmiany fizjologiczne, lecz również psychiczne i emocjonalne – słabnie uczucie zmęczenia, złości, strachu i przygnębienia, natomiast poprawia jakość snu (Field et al. 2005; Hernandez-Reif et al. 2005; Kong et al. 2013).

Wyniki różnych badań pilotażowych wykazały, że systematyczne zabiegi masażu u ochotników powodują długotrwałe, stabilne zmiany parametrów neuroendokrynnych oraz immunologicznych zależne od liczby zabiegów w tygodniu. Uważa się, że systematyczny masaż (w formie cyklu zabiegów) może mieć odmienny efekt biologiczny i psychologiczny niż pojedyncza sesja (Rapaport et al. 2010; Rapaport et al. 2012).

W piśmiennictwie fachowym na temat masażu leczniczego nie zamieszcza się norm parametrów fizjologicznych i biologicznych, ponieważ częstość zabiegów, czas trwania sesji oraz rodzaj masażu znacząco różnią się pomiędzy omawianymi badaniami. Autorzy kilku prac podkreślają, że konieczne jest przeprowadzenie większej liczby badań klinicznych dotyczących wpływu różnych rodzajów masażu na procesy fizjologiczne oraz psychiczne i emocjonalne zachodzące w organizmie.

Baza danych dotycząca publikacji naukowych nie zawiera także wyników badań klinicznych związanych ze swoistymi zmianami fizjologicznymi i biochemicznymi w docelowych grupach pacjentów pod wpływem stosowania mat do masażu. Z tego względu celem niniejszej pracy jest ocena zastosowania maty do masażu jako skutecznej i wygodnej metody profilaktyki oraz leczenia ostrych i przewlekłych dolegliwości bólowych związanych ze wzmożonym napięciem mięśni ciała w życiu codziennym.

Celem omawianego badania było określenie doraźnego oraz długotrwałego (okres 30 dni stosowania) wpływu maty do akupresury na nasilenie miejscowych skórnych procesów metabolicznych, mikrokrążenie w okolicy barkowej i odcinka piersiowego kręgosłupa oraz stężenie swoistych markerów biologicznych (cytokin i neuropeptydów) w surowicy krwi u zdrowych ochotniczek i osób z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa. Schorzenie to charakteryzują zmiany w odcinku szyjno-piersiowym kręgosłupa oraz wzmożone napięcie mięśni okolicy barkowej, szyjnej i łopatkowej z okresowymi dolegliwościami bólowymi.

BADANE OSOBY ORAZ UŻYTE METODY I SPRZĘT

Protokół badania

I. Ocena doraźnego efektu działania maty do masażu akupresurowego Pranamat ECO (u 40 pacjentek z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa oraz 20 praktycznie zdrowych osób)

U pacjentki ułożonej w pozycji leżącej na brzuchu przeprowadzano ocenę mikrokrążenia oraz pomiary ciśnienia parcjalnego tlenu / dwutlenku węgla (pO2/pCO2 mmHg) i temperatury skóry w okolicy barkowej grzbietu (w szczególności w regionie mięśnia czworobocznego), a także pobierano krew żylną.

1. W dniu procedury przewidzianej w badaniu u każdej badanej osoby przed spoczynkiem na macie do akupresury:
 • pobierano krew żylną (na czczo) w celu oznaczenia poziomu następujących biomarkerów w surowicy: czynniki wzrostu EGF, FGF-2 i VEGF; cytokiny IL-7, IL-17, IFN-y i MCP-1; beta-endorfina oraz oksytocyna;
 • wykonywano trwające 10 minut badanie z użyciem laserowego skanera dopplerowskiego (laser Doppler imaging, LDI), w pozycji leżącej na brzuchu, w celu oceny przepływu krwi w mikrokrążeniu skórnym dolnego obszaru mięśnia czworobocznego;
 • wykonywano trwające 10 minut równoczesne przezskórne pomiary pO2/pCO2 w celu oceny procesów metabolicznych w obszarze tkanki skórnej górnej okolicy mięśnia czworobocznego;
 • wykonywano trwające 10 minut równoczesne pomiary temperatury skóry górnej okolicy mięśnia czworobocznego.
2. Bezpośrednio po wykonaniu powyższych pomiarów pacjentka zmieniała pozycję, układając się na plecach (na wznak) na macie do masażu, i zasypiała na 20 minut. W tym czasie monitorowano przezskórnie parametry pO2/pCO2 i wykonywano pomiary temperatury skóry górnej okolicy mięśnia czworobocznego.
3. Następnie niezwłocznie powtarzano wszystkie pomiary wymienione w punkcie 1.

Przeprowadzano ocenę stężenia biomarkerów w surowicy, mikrokrążenia skórnego okolicy mięśnia czworobocznego oraz zmian parametrów pO2/pCO2 i temperatury przed doraźnym zastosowaniem maty akupresurowej Pranamat ECO i po jej zastosowaniu.

II. Ocena długotrwałego efektu działania maty do masażu akupresurowego Pranamat ECO (u 40 pacjentek z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa)

Po przeprowadzeniu oceny doraźnego efektu działania maty do masażu akupresurowego (patrz część I) te same pacjentki z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa codziennie odbywały 20minutowe sesje na macie w warunkach domowych. Czas trwania cyklu terapii wynosił 30 dni. Pod koniec cyklu powtarzano pomiary opisane w części I:

1. W dniu procedury przewidzianej w badaniu u każdej badanej pacjentki przed spoczynkiem na macie do akupresury:
 • pobierano krew żylną (na czczo) w celu oznaczenia poziomu biomarkerów w surowicy krwi;
 • wykonywano trwające 10 minut badanie z użyciem laserowego skanera dopplerowskiego (laser Doppler imaging, LDI), w pozycji leżącej na brzuchu, w celu oceny przepływu krwi w mikrokrążeniu skórnym dolnego obszaru mięśnia czworobocznego;
 • wykonywano trwające 10 minut równoczesne przezskórne pomiary pO2/pCO2 w celu oceny procesów metabolicznych w tkance skórnej górnej okolicy mięśnia czworobocznego;
 • wykonywano trwające 10 minut równoczesne pomiary temperatury skóry górnej okolicy mięśnia czworobocznego.
2. Bezpośrednio po wykonaniu powyższych pomiarów pacjentka zmieniała pozycję, układając się na plecach (na wznak) na macie do masażu, i zasypiała na 20 minut. W tym czasie monitorowano przezskórnie parametry pO2/pCO2 i wykonywano pomiary temperatury skóry górnej okolicy mięśnia czworobocznego.
3. Następnie niezwłocznie powtarzano wszystkie pomiary wymienione w punkcie 1.

Po zakończeniu 30-dniowego okresu stosowania maty do akupresury Pranamat ECO porównywano zmiany stężenia biomarkerów w surowicy, mikrokrążenia skórnego okolicy grzbietu, parametrów pO2/pCO2 i temperatury. Oceniano dynamikę zmian wyników wyżej wymienionych pomiarów wykonanych przed 30-dniowym cyklem stosowania maty i po jego zakończeniu. Porównywano wyniki pomiarów wykonanych u pacjentek oraz u osób zdrowych z klinicznego punktu widzenia.

pobranie I II pobranie I
krwi żylnej 10 min 20 min krwi żylnej 10 min
6 ml w pozycji na brzuchu w pozycji na wznak na macie do masażu 6 ml (na czczo) w pozycji na brzuchu
(na czczo) LDI + TCM+t°     LDI + TCM+t°
Schemat 1. Graficzne odzwierciedlenie procedur zbierania danych w 1. oraz 30. dniu.

Na przeprowadzenie omawianego badania uzyskano zezwolenie Komisji Etycznej Instytutu Medycyny Eksperymentalnej i Klinicznej Uniwersytetu Łotewskiego.

Osoby włączone do badania

W badaniu uczestniczyły wyłącznie kobiety: 40 pacjentek ze zmianami zwyrodnieniowymi w szyjno-piersiowym odcinku kręgosłupa (kod rozpoznania: M47), wiek: 38 ± 6 lat. Kwalifikowanie się pacjentek do badania oceniano według kryteriów włączenia / wykluczenia na podstawie kwestionariusza przeznaczonego dla pacjentek. W kwestionariuszu każdej uczestniczki zapisywano dane z wywiadu chorobowego, wartości ciśnienia tętniczego krwi oraz parametrów antropometrycznych (masa ciała, wzrost, obwód pasa, wskaźnik BMI = masa ciała [kg]/wzrost [m]2). Do badania nie włączano osób z zaburzeniami metabolicznymi i endokrynnymi, chorobami układu sercowo-naczyniowego i immunologicznego, ostrymi i przewlekłymi stanami zapalnymi oraz osób palących wyroby tytoniowe, przyjmujących leki przeciwbólowe i leki przeciwko nadciśnieniu.

Do grupy kontrolnej włączono 20 praktycznie zdrowych kobiet (wiek: 36 ± 6 lat) bez dolegliwości bólowych w okolicy grzbietu, które spełniały kryteria włączenia/wykluczenia.

  Grupa kontrolna (n=20) Pacjentki (n=40)
wiek, lata 36 ± 6 38 ± 6
masa ciała, kg 64,8 ± 8 63 ± 10,5
wzrost, m 1,7 ± 0,1 1,7 ± 0,1
BMI (kg/m2) 22,7 ± 2,3 22,4 ± 3
obwód pasa, cm 77 ± 6 76 ± 6
Tabela 1. Parametry antropometryczne u uczestniczek badania.

Analizy laboratoryjne – pobranie próbki krwi żylnej w celu oznaczenia poziomu swoistych biomarkerów w uzyskanej surowicy. Całkowita objętość krwi pobranej od każdej uczestniczki: ~6 ml, w celu oznaczenia poziomu cytokin, czynników wzrostu, beta-endorfiny oraz oksytocyny. Stężenie biomarkerów w surowicy oznaczano przy użyciu analizatora immunofluorescencyjnego Luminex-200 z zestawami odczynników i technologią multipleksowania xMAP. Oznaczano stężenie następujących biomarkerów w surowicy:

1) czynniki wzrostu (pg/ml): czynnik wzrostu naskórka (epidermal growth factor, EGF), czynnik wzrostu fibroblastów 2 (fibroblast growth factor-2, FGF-2), czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego (vascular endothelial growth factor, VEGF);
2) cytokiny (pg/ml): interleukina 7 (IL-7), interleukina 17 (IL-17), interferon gamma (IFN-γ), monocytarne białko chemotaktyczne 1 (monocyte chemoattractant protein-1, MCP-1);
3) neuropeptydy (ng/ml): beta-endorfina i oksytocyna.
Nieinwazyjne diagnostyczne badania czynnościowe:
a) ocena przepływu krwi w mikrokrążeniu skórnym okolicy barkowej grzbietu (mięsień czworoboczny) – z wykorzystaniem laserowego skanera dopplerowskiego moorLDI2 oraz sondy ogrzewającej z czujnikiem temperatury (Moor Instruments Ltd., Wielka Brytania);
b) przezskórne monitorowanie ciśnienia parcjalnego tlenu / dwutlenku węgla (pO2/pCO2) w okolicy barkowej grzbietu (mięsień czworoboczny), ocena procesów metabolicznych – przy użyciu urządzenia i elektrody-czujnika TCM4 (Radiometer, Dania).
Ankietowanie

W 30. dniu ankietowania pacjentka wypełniała kwestionariusz w celu porównania zmian różnych parametrów fizjologicznych przed cyklem terapii z użyciem maty do masażu i po jego zakończeniu.

Przed badaniami były spełniane następujące warunki wstępne:
1. Wszystkie badania przeprowadzano w godzinach porannych (8.00–11.00), czyli w porze umożliwiającej przeprowadzenie najdokładniejszej oceny mikrokrążenia, a badane osoby proszono o zgłoszenie się na badania na czczo i niespożywanie napojów zawierających kofeinę.
2. Pacjentkom udostępniano 15 minut czasu na aklimatyzację w pomieszczeniu, w którym wykonywano pomiary.
3. W pomieszczeniu przeznaczonym do badań zapewniano stałą temperaturę pokojową 23±0,5°C i stałe oświetlenie.
4. Przed wykonaniem pomiarów pacjentki informowano o procedurze przeprowadzania testów. Od każdej pacjentki uzyskano pisemną zgodę na udział w badaniu.
5. Przed zastosowaniem głowicy LDI oraz elektrody TCM przeprowadzano dokładną ocenę powierzchni badanej skóry. Pomiary wykonywano na skórze pozbawionej widocznych uszkodzeń, aby uzyskać prawidłowe dane.
Ocena przepływu krwi w mikrokrążeniu skórnym w okolicy grzbietu z wykorzystaniem metody laserowego skanera dopplerowskiego (LDI). Zasada działania i opis metody LDI.

W metodzie wykorzystuje się zjawisko Dopplera, zgodnie z którym wiązka laserowa o długości fali 630–780 nm zostaje skierowana na tkankę, w której ulega dyspersji. Tkanka pochłania część promieniowania, natomiast pozostała część ulega odbiciu. Po kontakcie cząstek promieni świetlnych z poruszającymi się krwinkami obserwuje się zmiany długości fal, czyli zjawisko Dopplera. Jeśli natomiast dochodzi do zderzenia fotonów z obiektami nieruchomymi, nie odnotowuje się żadnej zmiany. Nasilenie i częstotliwość tych zmian bezpośrednio zależy od liczby i prędkości poruszających się krwinek, natomiast nie zależy od kierunku ich ruchu. Promienie świetlne odbite od tkanki są odbierane i zostają przekształcone w sygnały elektryczne, które następnie są przetwarzane. Przy zastosowaniu laserowego skanera dopplerowskiego można uzyskać kilka różnych parametrów, takich jak stężenie poruszających się krwinek, ich prędkość ruchu oraz perfuzja (przepływ krwi). Perfuzja jest wyrażona jako prędkość poruszających się krwinek pomnożona przez ich stężenie w określonej objętości tkanki. Wyniki pomiaru wyraża się we względnych jednostkach perfuzji (perfusion unit, PU).

Diagnostyka z wykorzystaniem laserowego skanera dopplerowskiego umożliwia ocenę mikrokrążenia z uniknięciem bezpośredniego kontaktu ze skórą. Odległość pomiędzy skanerem i badaną powierzchnią skóry wynosi 30–40 cm. Obrazy uzyskuje się poprzez skanowanie tkanki wiązką laserową o długości fali 780 mm. Poruszające się krwinki zmieniają długość fali odbitych promieni świetlnych, co rejestruje fotodetektor. Przetworzenie odebranego sygnału umożliwia utworzenie mapy krążenia kodowanej kolorem. Uzyskane obrazy przedstawiają rodzaj zmian krążenia krwi w określonym obszarze skóry. Wiązka laserowa o małym natężeniu jest wielokrotnie kierowana na badany obszar skóry przez 30 sekund, tworząc jeden skan w postaci kolorowego obrazu. Metoda LDI umożliwia uzyskanie obrazów skanowanej powierzchni o wymiarach od 5 cm x 5 cm do 50 cm x 50 cm i rozdzielczości 256 x 256 pikseli.

Głębokość penetracji wiązki laserowej wewnątrz tkanki zależy od właściwości optycznych skóry i osiąga w przybliżeniu 2–3 mm. Pomiary metodą LDI odzwierciedlają przepływ krwi kapilarnej oraz przepływ krwi w tętniczkach, małych żyłach i skórnych splotach naczyniowych.

Oprogramowanie komputerowe przeznaczone do wykonywania wielokrotnych skanów umożliwia obserwację dynamiki zmian mikrokrążenia. Po zaznaczeniu określonego obszaru na obrazie można uzyskać graficzną oraz tabelaryczną interpretację parametrów przeciętnego przepływu krwi.

Jedną z zalet stosowania skanera laserowego jest możliwość powtarzania pomiarów tej samej powierzchni, co pozwala na ocenę zmian perfuzji zachodzących w określonym obszarze skóry wraz z upływem czasu oraz ocenę reakcji skórnych powodowanych przez różnego rodzaju prowokacje.

Pomiary z użyciem laserowego skanera dopplerowskiego są coraz częściej stosowane we wczesnych badaniach diagnostycznych rozmaitych chorób. Uwzględniając fakt, iż skóra to obszar, który charakteryzują dynamiczne zmiany powodowane przez różnorodne procesy zachodzące w organizmie, oraz jej aktywny udział w mechanizmach homeostazy (np. regulacji temperatury), skóra może stanowić dobry model do badań zmian mikrokrążenia w procesie rozwoju różnych chorób.

Przezskórne monitorowanie ciśnienia parcjalnego tlenu / dwutlenku węgla (pO2/pCO2)

Przezskórne pomiary parametrów pO2/pCO2 to nieinwazyjna metoda przydatna w długotrwałej obserwacji. Zakres uzyskiwanych ta drogą informacji pozwala na ocenę różnego rodzaju zaburzeń na poziomie tkankowym oraz rozpoznanie trudnych do wykrycia zmian patologicznych w mikrokrążeniu i większych naczyniach krwionośnych. Znacząco obniżone wartości pCO2 w badaniu przezskórnym świadczą o niedokrwieniu naczyń włosowatych skóry. Jak wykazują wyniki badania, metoda przeskórnych pomiarów pO2/pCO2 nie tylko umożliwia precyzyjną detekcję zaburzeń utlenowania komórek skóry obserwowanych w przewlekłej niewydolności żylnej, w przebiegu której zmiany dotyczą wyłącznie skóry, lecz również charakteryzuje ją dostateczny potencjał diagnostyczny w przypadkach zaburzeń obejmujących skórę i mięśnie.

W celu maksymalnego rozszerzenia naczyń skórnych, a tym samym ułatwienia transportu tlenu i dwutlenku węgla z głębszych regionów tkanki do warstwy powierzchownej skóry, podczas wykonywania pomiarów miejscowo rozgrzewa się skórę w zakresie 42–45°C.

Do przezskórnego monitorowania pO2/pCO2 wykorzystano system TCM4 z elektrodą-czujnikiem i oprogramowaniem komputerowym (Radiometer, Dania). Przed rozpoczęciem pomiarów wykonywano następujące procedury przygotowawcze:

 • Badaną skórę oczyszczano przy użyciu wacika nasączonego roztworem alkoholu 70-procentowego i pozostawiano do całkowitego wyschnięcia.
 • Do skóry mocowano pierścień uniemożliwiający dostęp powietrza do elektrody i w środkowym miejscu wprowadzano 3–5 kropli płynu kontaktowego.
 • Do pierścienia mocowano elektrodę.
 • Czekano do czasu ustabilizowania się wskaźników pO2/pCO2.
 • Ustawiano oprogramowanie TCM w trybie zapisu pomiarów pO2/pCO2 i rozpoczynano procedurę.

Przezskórne monitorowanie pO2/pCO2 prowadzono równocześnie z oceną przepływu krwi w mikrokrążeniu.

Do wyników badań każdej pacjentki dołączano trzy obliczone średnie wartości pO2/pCO2. Uzyskiwano je przed sesją na macie do masażu Pranamat ECO (wartość wyjściowa, 10 min), w trakcie stosowania maty (20 min) i po zakończeniu zabiegu (10 min).

Przygotowywanie próbki surowicy krwi żylnej

W celu wykonania analiz pobierano na czczo (12 godzin po ostatnim posiłku) krew żylną bezpośrednio do probówki typu vacutainer bez antykoagulantu. Próbkę krwi poddawano procesom krzepnięcia w temperaturze pokojowej przez 20 minut.

W celu uzyskania surowicy próbki krwi odwirowywano z prędkością 1200 obrotów na minutę przez 10 minut. Próbki surowicy rozdzielano do probówek Eppendorfa z polipropylenu, po czym niezwłocznie zamrażano i przechowywano w temperaturze -80°C. Do analiz nie używano próbek surowicy wskazujących na lipemię lub hemolizę, jak również próbek po drugim cyklu zamrażania/rozmrażania.

Oznaczanie stężenia biomarkerów w próbkach surowicy

Stężenie cytokin, czynników wzrostu i neuropeptydów w próbkach surowicy oznaczano przy użyciu analizatora immunofluorescencyjnego Luminex-200 z zestawami odczynników i technologią multipleksowania xMAP w połączeniu z oprogramowaniem Luminex 200 wersja 2.3. (Luminex Corporation, USA) i odczynnikami firmy Millipore (USA). Procedury przygotowania i analizy próbek wykonywano zgodnie z protokołami dołączonymi do zestawów odczynników. Współczynnik zmienności dla analizy biomarkerów (%CV) wynosił od 10% do 25%.

Przetwarzanie danych statystycznych

Do obróbki i analizy statystycznej danych wykorzystano oprogramowanie komputerowe (Microsoft Excel oraz GraphPadPrism 5.0 [GraphPad Software, Inc.]). Zgodność danych z rozkładem normalnym ustalono z wykorzystaniem testu Kołmogorowa-Smirnowa: w przypadku p>0,05 stosowano metodę parametryczną, natomiast dla p<0,05 – nieparametryczną.

Ocenę ilościową przy zgodności z rozkładem normalnym opisano przy użyciu średniej arytmetycznej i odchylenia standardowego (± SD), a w przypadku braku zgodności zastosowano medianę oraz wartość minimalną i maksymalną.

Różnice zmiennych z rozkładem normalnym określono przy użyciu sparowanego testu t. Dla zmiennych o znaczących odchyleniach od rozkładu normalnego różnice pomiędzy grupami wyznaczono z zastosowaniem testu post-hoc Manna-Whitneya.

Dla p<0,05 (*), p<0,005 (**) oraz p<0,0005 (***) stwierdzano statystyczną istotność różnic pomiędzy grupami.

WYNIKI

1. Doraźny efekt działania maty do masażu akupresurowego Pranamat ECO
1.1. Natężenie przepływu krwi w mikrokrążeniu skórnym dolnej okolicy mięśnia czworobocznego

Natężenie przepływu krwi w mikrokrążeniu skórnym okolicy grzbietu po 20-minutowym spoczynku na macie do akupresury znacząco wzrosło (p<0,0005) w porównaniu z wartościami odnotowanymi przed spoczynkiem zarówno w grupie kontrolnej, jak i w grupie badanej, w 1. oraz 30. dniu.

01_Coordinates
Grupa kontrolna, 1. dzień
Grupa badana, 1. dzień
Grupa badana, 30. dzień
LDI (PU)
Rycina 1. Zmiana natężenia przepływu krwi w mikrokrążeniu skórnym okolicy mięśnia czworobocznego po 20-minutowym spoczynku na macie do akupresury Pranamat ECO w grupie kontrolnej i grupie badanej.
1.2. Zmiany monitorowanych przezskórnie wartości pO2/pCO2 – skóra w okolicy mięśnia czworobocznego

Wartości pO2 (mmHg) mierzone przezskórnie w okolicy skóry pleców po 20-minutowym spoczynku na macie do akupresury znacząco wzrosły w porównaniu z wartościami odnotowanymi przez spoczynkiem zarówno w grupie kontrolnej (p<0,005), jak i w grupie badanej w 1. dniu (p<0.05) oraz 30. dniu (p<0,0005) (rycina 2).

W podobny sposób znacząco wzrosły (p<0,0005) wartości pCO2 (mmHg) zarówno w grupie kontrolnej, jak i w grupie badanej w 1. dniu oraz 30. dniu (ryc. 3).

02_Coordinates
Rycina 2
Grupa kontrolna, 1. dzień
Grupa badana, 1. dzień
Grupa badana, 30. dzień
pO2, mmHg
Rycina 2. Zmiana wartości pO2 (mmHg) w obrębie skóry okolicy mięśnia czworobocznego po 20-minutowym spoczynku na macie do akupresury Pranamat ECO w grupie kontrolnej i grupie badanej.
03_Coordinates
Rycina 3
Grupa kontrolna, 1. dzień
Grupa badana, 1. dzień
Grupa badana, 30. dzień
pCO2, mmHg
Rycina 3. Zmiana wartości pCO2 (mmHg) w obrębie skóry okolicy mięśnia czworobocznego po 20-minutowym spoczynku na macie do akupresury Pranamat ECO w grupie kontrolnej i grupie badanej.
1.3. Zmiany stężenia czynników wzrostu i cytokin w surowicy krwi

Po porównaniu stężeń czynników wzrostu – czynnika wzrostu naskórka (epidermal growth factor, EGF), czynnika wzrostu fibroblastów 2 (fibroblast growth factor-2, FGF-2) oraz czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego (vascular endothelial growth factor, VEGF) – w surowicy krwi przed 20-minutowym spoczynkiem na macie do akupresury i po jego zakończeniu stwierdzono znaczące zmiany doraźnego efektu działania maty w przypadku poniższych biomarkerów.

Stężenie EGF po spoczynku na macie znacząco wzrosło w grupie kontrolnej (p<0,005) i wykazywało trend wzrostowy w grupie badanej w 1. dniu (p=0,057) (rycina 4).

Stężenie FGF-2 po spoczynku na macie znacząco zmniejszyło się w grupie badanej w 30. dniu (p<0,05) i wykazywało trend spadkowy w grupie badanej w 1. dniu (p=0,056) (rycina 5).

Stężenie VEGF po spoczynku na macie znacząco wzrosło w grupie kontrolnej (p<0,05) i w grupie badanej w 1. dniu (p=0,005) (rycina 6).

04_Coordinates
Rycina 4
Grupa kontrolna, 1. dzień
Grupa badana, 1. dzień
Grupa badana, 30. dzień
EGF (pg/ml)
Rycina 4. Zmiana stężenia EGF (pg/ml) w surowicy krwi po 20-minutowym spoczynku na macie do akupresury Pranamat ECO w grupie kontrolnej i grupie badanej.
05_Coordinates
Rycina 5
Grupa kontrolna, 1. dzień
Grupa badana, 1. dzień
Grupa badana, 30. dzień
FGF-2 (pg/ml)
Rycina 5. Zmiana stężenia FGF-2 (pg/ml) w surowicy krwi po 20-minutowym spoczynku na macie do akupresury Pranamat ECO w grupie kontrolnej i grupie badanej.
06_Coordinates
Rycina 6
Grupa kontrolna, 1. dzień
Grupa badana, 1. dzień
Grupa badana, 30. dzień
VEGF (pg/ml)
Rycina 6. Zmiana stężenia VEGF (pg/ml) w surowicy krwi po 20-minutowym spoczynku na macie do akupresury Pranamat ECO w grupie kontrolnej i grupie badanej.

Stężenie cytokin związanych ze stanem zapalnym – interleukiny 7 (IL-7), interleukiny 17 (IL-17), interferonu gamma (IFN-γ), monocytarnego białka chemotaktycznego 1 (monocyte chemoattractant protein-1, MCP-1) – nie zmieniło się w sposób statystycznie istotny w żadnej z grup (kontrolnej i badanej) (ryciny 7, 8, 9 oraz 10) bezpośrednio po 20-minutowym spoczynku na macie do akupresury.

07_Coordinates
Rycina 7
Grupa kontrolna, 1. dzień
Grupa badana, 1. dzień
Grupa badana, 30. dzień
IL-17 (pg/ml)
Rycina 7. Zmiana stężenia IL-17 (pg/ml) w surowicy krwi po 20-minutowym spoczynku na macie do akupresury Pranamat ECO w grupie kontrolnej i grupie badanej.
08_Coordinates
Rycina 8
Grupa kontrolna, 1. dzień
Grupa badana, 1. dzień
Grupa badana, 30. dzień
IL-7 (pg/ml)
Rycina 8. Zmiana stężenia IL-7 (pg/ml) w surowicy krwi po 20-minutowym spoczynku na macie do akupresury Pranamat ECO w grupie kontrolnej i grupie badanej.
09_Coordinates
Rycina 9
Grupa kontrolna, 1. dzień
Grupa badana, 1. dzień
Grupa badana, 30. dzień
IFN-γ (pg/ml)
Rycina 9. Zmiana stężenia IFN-y (pg/ml) w surowicy krwi po 20-minutowym spoczynku na macie do akupresury Pranamat ECO w grupie kontrolnej i grupie badanej.
10_Coordinates
Rycina 10
Grupa kontrolna, 1. dzień
Grupa badana, 1. dzień
Grupa badana, 30. dzień
MCP-1 (pg/ml)
Rycina 10. Zmiana stężenia MCP-1 (pg/ml) w surowicy krwi po 20-minutowym spoczynku na macie do akupresury Pranamat ECO w grupie kontrolnej i grupie badanej.
1.4. Zmiany stężenia beta-endorfiny i oksytocyny w surowicy krwi

Stężenia beta-endorfiny oraz oksytocyny nie oznaczano w grupie kontrolnej. W grupie badanej oznaczenia tych parametrów wykonano jedynie w 1. oraz 30. dniu. Uzyskane wyniki wykazały znaczący wzrost (p<0,05) stężenia beta-endorfiny po 20-minutowym spoczynku na macie do akupresury w 1. dniu badania, natomiast nie odnotowano żadnej zmiany w 30. dniu (rycina 11).

Stężenie oksytocyny po 20-minutowym spoczynku na macie do akupresury nie zmieniło się w żadnym dniu badania (rycina 12).

11_Coordinates
Rycina 11
Grupa badana, 1. dzień
Grupa badana, 30. dzień
P-endorphin (ng/ml)
Rycina 11. Zmiana stężenia beta-endorfiny (ng/ml) w surowicy krwi po 20-minutowym spoczynku na macie do akupresury Pranamat ECO w grupie badanej.
12_Coordinates
Rycina 12
Grupa badana, 1. dzień
Grupa badana, 30. dzień
Oxitocin (ng/ml)
Rycina 12. Zmiana stężenia oksytocyny (ng/ml) w surowicy krwi po 20-minutowym spoczynku na macie do akupresury Pranamat ECO w grupie badanej.
1.5. Zmiany temperatury skóry

Podczas badania temperaturę skóry górnej okolicy mięśnia czworobocznego mierzono przy użyciu sondy temperaturowej (Moor Instruments, SH02). Podczas spoczynku na macie temperatura skóry wzrosła przeciętnie o 2°C w obu grupach.

Najprawdopodobniej przyczyną zmian temperatury były czynniki zewnętrzne – podczas masażu w pozycji na plecach elementy masujące maty przyciskają sondę mocniej do skóry, powodując dodatkowy efekt cieplny. Należy jednak uwzględnić fakt, że podczas spoczynku na macie następuje wzrost przepływu krwi w mikrokrążeniu skórnym powodujący aktywne przekrwienie, które objawia się rozszerzeniem naczyń włosowatych i szybszą utratą ciepła z organizmu poprzez skórę. Zatem w trakcie spoczynku na macie akupresurowej dochodzi do nagrzania się tkanki podskórnej i dlatego nie jest możliwe dokładne określenie wzrostu temperatury skóry ze względu na obecność sondy.

2. Dynamika zmian powodowanych przez matę do masażu akupresurowego Pranamat ECO

W celu oceny wpływu długotrwałego (30 dni) stosowania maty do akupresury na natężenie mikrokrążenia i wartości pO2/pCO2 (monitorowanie przezskórne) w okolicy grzbietu oraz stężenie czynników wzrostu, cytokin i neuropeptydów dokonano następujących wzajemnych porównań pomiędzy grupami – grupa kontrolna, 1. dzień; grupa badana, 1. i 30. dzień:

1)wartości wyjściowe wyżej wymienionych parametrów (tzn. przed spoczynkiem na macie);

2)wartości wyżej wymienionych parametrów uzyskane bezpośrednio po 20-minutowym spoczynku na macie.

2.1. Natężenie przepływu krwi w mikrokrążeniu skórnym dolnej okolicy mięśnia czworobocznego

W 1. dniu nie stwierdzono różnic natężenia przepływu krwi w mikrokrążeniu skóry okolicy grzbietu pomiędzy grupą kontrolną i grupą badaną, zarówno przed spoczynkiem na macie, jak i po jego zakończeniu. Jednak w 30. dniu w grupie badanej perfuzja w mikrokrążeniu po 20-minutowym spoczynku na macie była znacząco niższa niż wartości odnotowane w 1. dniu w grupie kontrolnej i grupie badanej (ryc. 13). Wynik ten można tłumaczyć adaptacją receptorów skórnych do stymulacji mechanicznej.

13_Coordinates
Rycina 13
Przed spoczynkiem na macie
Po spoczynku na macie
LDI (PU)
1.dzień
30.dzień
Rycina 13. Dynamika zmian natężenia przepływu krwi w mikrokrążeniu skórnym okolicy mięśnia czworobocznego przed 20-minutowym spoczynkiem na macie do akupresury Pranamat ECO i po jego zakończeniu w grupie badanej.
2.2. Zmiany wartości pO2/pCO2 monitorowanych przezskórnie w obrębie skóry okolicy mięśnia czworobocznego

Średnia wartość pO2 (monitorowanie przezskórne) była w sposób statystycznie istotny większa u pacjentek w 30. dniu w porównaniu z 1. dniem przed 20-minutowym spoczynkiem na macie oraz po jego zakończeniu (rycina 14). Równocześnie średnia wartość pCO2 była w sposób statystyczny istotnie większa w grupie badanej w 30. dniu w porównaniu z 1. dniem w grupie kontrolnej po 20-minutowym spoczynku na macie (rycina 15). Świadczy to o wzmożonym metabolizmie komórkowym (proces oddychania w mitochondriach) w badanej grupie pacjentek w 30. dniu.

14_Coordinates
Rycina 14
Przed spoczynkiem na macie
Po spoczynku na macie
pO2, mmHg
1. dzień
30. dzień
Rycina 14. Dynamika zmian wartości pO2 (mmHg) w obrębie skóry okolicy mięśnia czworobocznego przed 20-minutowym spoczynkiem na macie do akupresury Pranamat ECO i po jego zakończeniu w badanej grupie pacjentek.
15_Coordinates
Rycina 15
Przed spoczynkiem na macie
Po spoczynku na macie
pCO2, mmHg
1. dzień
30. dzień
Rycina 15. Dynamika zmian wartości pCO2 (mmHg) w obrębie skóry okolicy mięśnia czworobocznego przed 20-minutowym spoczynkiem na macie do akupresury Pranamat ECO i po jego zakończeniu w badanej grupie pacjentek.
2.3. Zmiany stężenia czynników wzrostu i cytokin w surowicy krwi

Na podstawie wyników badania wykazano większe w sposób statystycznie istotny stężenie w surowicy krwi czynnika wzrostu naskórka (EGF), czynnika wzrostu fibroblastów 2 (FGF-2) oraz czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF) w grupie badanej w 1. dniu w porównaniu z 30. dniem oraz 1. dniem w grupie kontrolnej przed 20-minutowym spoczynkiem na macie do akupresury oraz po jego zakończeniu (ryciny 16, 17 i 18).

Porównanie stężeń czynników wzrostu w grupie kontrolnej w stosunku do grupy badanej w 1. dniu oraz w 30. dniu wykazało ich statystycznie istotne niższe wartości:

1) przed spoczynkiem na macie (wartości wyjściowe);
2) po 20-minutowym spoczynku na macie.

Znacząco większe stężenie czynników wzrostu w grupie badanej w 1. dniu (wartości wyjściowe) w porównaniu z 30. dniem oraz 1. dniem w grupie kontrolnej mogły wskazywać na mechanizmy kompensacyjne występujące w tkance mięśniowej, w której zaopatrzenie w substancje odżywcze i tlen jest zmniejszone z powodu objawów bólowych i wzmożonego napięcia mięśni. Aby wyrównać te niedobory, czynnik VEGF stymuluje angiogenezę (rozwój nowych naczyń włosowatych). Ponadto EGF i FGF-2 pełnią ważną funkcję w procesach proliferacji (namnażania), różnicowania i migracji różnego typu komórek, w tym komórek śródbłonka.

16_Coordinates
Rycina 16
Przed spoczynkiem na macie
Po spoczynku na macie
EGF (pg/ml)
1. dzień
30. dzień
Rycina 16. Dynamika zmian stężenia FGF-2 (pg/ml) w surowicy krwi przed 20-minutowym spoczynkiem na macie do akupresury Pranamat ECO i po jego zakończeniu w grupie badanej.
17_Coordinates
Rycina 17
Przed spoczynkiem na macie
Po spoczynku na macie
FGF-2 (pg/ml)
1. dzień
30. dzień
Rycina 17. Dynamika zmian stężenia FGF-2 (pg/ml) w surowicy krwi przed 20-minutowym spoczynkiem na macie do akupresury Pranamat ECO i po jego zakończeniu w grupie badanej.
18_Coordinates
Rycina 18
Przed spoczynkiem na macie
Po spoczynku na macie
VEGF (pg/ml)
1. dzień
30. dzień
Rycina 18. Dynamika zmian stężenia VEGF (pg/ml) w surowicy krwi przed 20-minutowym spoczynkiem na macie do akupresury Pranamat ECO i po jego zakończeniu w grupie badanej.

Na podstawie wyników badania wykazano statystycznie istotne większe stężenie w surowicy cytokin związanych ze stanem zapalnym – interleukiny 7 (IL-7), interleukiny 17 (IL-17), interferonu gamma (IFN-γ), monocytarnego białka chemotaktycznego 1 (MCP-1) – w grupie badanej w 1. dniu w porównaniu z 30. dniem i 1. dniem w grupie kontrolnej (ryciny 19, 20, 21 i 22).

Najbardziej dynamiczne zmiany stężenia cytokin w obu grupach (1. dzień w grupie kontrolnej oraz 1. i 30. dzień w grupie badanej) stwierdzono przed spoczynkiem na macie. Zatem znacząco podwyższone stężenie IL-7, IL-17 oraz IFN-y w surowicy występowało u pacjentek z przewlekłym bólem okolic pleców na początku badania (tj. w 1. dniu) w porównaniu z grupą kontrolną w 1. dniu. U tych pacjentek odnotowano jednak znaczące obniżenie stężenia IL-7, IL-17, IFN-γ oraz MCP-1 w 30. dniu badania w porównaniu z tą samą grupą w 1. dniu, co wskazuje na to, że dłuższe stosowanie maty do akupresury (w ramach tego badania: przez jeden miesiąc) może łagodzić przewlekłe stany bólowe związane z procesami zapalnymi (w tym badaniu: choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa).

19_Coordinates
Rycina 19
Przed spoczynkiem na macie
Po spoczynku na macie
IL-17 (pg/ml)
1. dzień
30. dzień
Rycina 19. Dynamika zmian stężenia IL-17 (pg/ml) w surowicy krwi przed 20-minutowym spoczynkiem na macie do akupresury Pranamat ECO i po jego zakończeniu w grupie badanej.
20_Coordinates
Rycina 20
Przed spoczynkiem na macie
Po spoczynku na macie
IL-7 (pg/ml)
1. dzień
30. dzień
Rycina 20. Dynamika zmian stężenia IL-7 (pg/ml) w surowicy krwi przed 20-minutowym spoczynkiem na macie do akupresury Pranamat ECO i po jego zakończeniu w grupie badanej.
21_Coordinates
Rycina 21
Przed spoczynkiem na macie
Po spoczynku na macie
IFN-γ (pg/ml)
1. dzień
30. dzień
Rycina 21. Dynamika zmian stężenia IFN-γ (pg/ml) w surowicy krwi przed 20-minutowym spoczynkiem na macie do akupresury Pranamat ECO i po jego zakończeniu w grupie badanej.
22_Coordinates
Rycina 22
Przed spoczynkiem na macie
Po spoczynku na macie
MCP-1 (pg/ml)
1. dzień
30. dzień
Rycina 22. Dynamika zmian stężenia MCP-1 (pg/ml) w surowicy krwi przed 20-minutowym spoczynkiem na macie do akupresury Pranamat ECO i po jego zakończeniu w grupie badanej.
2.4. Zmiany stężenia beta-endorfiny i oksytocyny w surowicy krwi

Stężenie neuropeptydów beta-endorfiny i oksytocyny oznaczano w grupie badanej jedynie w 1. oraz 30. dniu badania. Nie stwierdzono zmiany stężenia oksytocyny w 1. oraz 30. dniu (rycina 24), natomiast stężenie beta-endorfiny znacząco zmalało, co odnotowano w 30. dniu po zakończeniu spoczynku na macie w porównaniu z 1. dniem. Oznacza to, że po długotrwałym stosowaniu (w tym badaniu: przez jeden miesiąc) maty jej spiczaste elementy masujące nie powodowały intensywnej stymulacji receptorów skórnych w porównaniu ze stymulacją obserwowaną w 1. dniu.

23_Coordinates
Rycina 23
Przed spoczynkiem na macie
Po spoczynku na macie
Endorfina (ng/ml)
1. dzień
30. dzień
Rycina 23. Dynamika zmian stężenia Endorphin (ng/ml) w surowicy krwi przed 20-minutowym spoczynkiem na macie do akupresury Pranamat ECO i po jego zakończeniu w grupie badanej.
24_Coordinates
Rycina 24
Przed spoczynkiem na macie
Po spoczynku na macie
Oksytocyna (ng/ml)
1. dzień
30. dzień
Rycina 24. Dynamika zmian stężenia oksytocyny (ng/ml) w surowicy krwi przed 20-minutowym spoczynkiem na macie do akupresury Pranamat ECO i po jego zakończeniu w grupie badanej.

OMÓWIENIE

Zmiany powodowane przez matę akupresyjną Pranamat ECO w aspektach doraźnych i dynamicznych
1. Natężenie przepływu krwi w mikrokrążeniu skórnym dolnej okolicy mięśnia czworobocznego

Skóra to jeden z narządów organizmu o największej perfuzji. Krew dociera do skóry z mięśni i narządów wewnętrznych, ponieważ naczynia krwionośne przebiegają ściśle prostopadle aż do warstwy brodawkowej skóry właściwej, tworząc sploty powierzchowne i głębokie. Skórę unerwiają zakończenia nerwowe pochodzące z rogów tylnych rdzenia kręgowego. Wszystkie trzy warstwy skóry – naskórek, skóra właściwa i tkanka podskórna – zawierają duże ilości rozmaitych receptorów umożliwiających skórze wykrywanie różnych bodźców, takich jak ból, świąd, dotyk, wibracja, głęboki ucisk oraz temperatura.

W czasie spoczynku na macie do masażu w całym obszarze skóry, który ma kontakt ze spiczastymi elementami masującymi maty, pojawiają się wrażenia bólowe. Na podstawie miejsca powstawania i swoistych właściwości ten rodzaj bólu jest klasyfikowany jako somatyczny – powierzchowny (skóra) i głęboki (mięśnie, tkanka łączna, kości i stawy). Masujące elementy maty powodują natychmiastowy (pierwotny) ból, który jest ostry i wyraźnie umiejscowiony, po czym pojawia się ból wtórny – mniej intensywny i słabiej ograniczony.

Na podstawie wyników badania zarówno w grupie kontrolnej, jak i badanej wykazano znaczący wzrost natężenia przepływu krwi w małych naczyniach krwionośnych po 20-minutowym spoczynku na macie do akupresury. W owłosionej części skóry (obecnej również na plecach) występuje mechanizm wazodylatacyjny o podłożu neurogennym. Jest on inicjowany przez silną stymulację wolnych zakończeń nerwowych włókien aferentnych. Elementy masujące maty stymulują także w sposób mechaniczny receptory skórne. Początkowo dylatację powoduje zmniejszenie napięcia układu współczulnego, po czym z zakończeń nerwowych wydzielane są różne substancje biologicznie czynne (np. ATP, kapsaicyna, substancja P, CGRP, neurokinina A itp.), w wyniku czego proces wazodylatacji jeszcze bardziej się nasila (Clapham et al. 2005; Munce, Kenney 2003).

Ponadto w swoim badaniu Kato i wsp. (2000) stwierdzili, że w efekcie pobudzenia aferentnych włókien bezmielinowych typu C wydziela się CGRP, czyli substancja o silnym działaniu wazodylatacyjnym zwiększająca natężenie przepływu krwi. Wykazali oni, że stosowanie fizykoterapii (np. akupunktury) w warunkach klinicznych usprawnia przepływ krwi w mięśniach szkieletowych (Sato et al.2000).

Z receptorów skórnych (będących pierwotnymi aferentami czuciowymi) informacja jest przekazywana poprzez włókna typu A-delta oraz C, a następnie przez rogi tylne rdzenia kręgowego do wyższych struktur mózgu – wzgórza i kory somatosensorycznej. Wzgórze zapewnia połączenie ze strukturami układu limbicznego odpowiedzialnymi za stan emocjonalny danej osoby, co tłumaczy indywidualne odczucia i emocje każdej uczestniczki badania w trakcie spoczynku na macie.

Intensywny przepływ krwi obserwowany bezpośrednio po 20-minutowym spoczynku na macie do akupresury nosi nazwę aktywnego przekrwienia. Podczas wysokiej aktywności jakiejkolwiek tkanki (takiej jak skurcz mięśni, nadmierna czynność wydzielnicza gruczołów bądź wzmożona praca umysłowa mózgu) zwiększa się miejscowy przepływ krwi. W aktywnej tkance wzmagają się procesy metaboliczne – komórki zużywają większą ilość substancji odżywczych zawartych w płynie tkankowym i uwalniają duże ilości substancji o działaniu wazodylatacyjnym. Zadaniem tych mechanizmów jest rozszerzenie miejscowych naczyń krwionośnych, a zatem lokalne zwiększenie przepływu krwi. W rezultacie aktywne tkanki otrzymują dodatkowe ilości substancji odżywczych koniecznych do utrzymania czynności tkanek na nowym poziomie (Clapham et al. 2005; Munce, Kenney 2003).

W zależności od stopnia aktywności tkanek i narządów do ich potrzeb dostosowują się miejscowe mechanizmy regulacyjne układu krążenia. Procesy regulacyjne mają charakter krótko- i długotrwały. Podczas spoczynku na macie angażowane są mechanizmy regulacji krótkotrwałej polegające na gwałtownym (w ciągu kilku sekund lub minut) nasileniu miejscowych procesów wazodylatacji w tętniczkach, metaarteriolach oraz zwieraczach przedwłośniczkowych i zapewnieniu odpowiedniego przepływu krwi w tkankach.

Dynamikę zmian oddziaływania maty do akupresury na mikrokrążenie (po 30 dniach stosowania) oceniano jedynie w grupie badanej. Wyniki uzyskane w 30. dniu wykazały zwiększone natężenie przepływu krwi w mikrokrążeniu skórnym okolicy grzbietu po 20-minutowym spoczynku na macie, jednak stopień tego wzrostu był znacznie niższy niż w pierwszym dniu badania. Przyczyną mogą być procesy adaptacyjne receptorów skórnych i mięśniowych.

Podczas stymulacji niektóre z wolnych zakończeń nerwowych ulegają długotrwałemu podrażnieniu. Są to receptory toniczne, czyli wolno adaptujące się (takie jak wolne zakończenia nerwowe). Z kolei inne receptory ulegają podrażnieniu tylko w momencie zmiany nasilenia bodźca – są to tak zwane receptory fazowe. Oznacza to, że wrażliwość receptorów fazowych zmniejsza się wraz z długością czasu stymulacji, ponieważ zachodzi ich adaptacja. Znajduje to potwierdzenie w wynikach kwestionariuszy – pacjentki stwierdzały, że pod koniec badania nie odczuwały równie intensywnego mrowienia, swędzenia i bólu po spoczynku na macie do masażu, jak na początku. Efekt ten nie świadczy o osłabieniu mikrokrążenia ani pogorszeniu zaopatrzenia tkanek w substancje odżywcze i tlen. Prawdopodobnie natężenie przepływu krwi jest większe w naczyniach mięśni szkieletowych niż w tkankach głębokich, jednak nasze badanie nie obejmowało takiej oceny.

W swoim badaniu Hohmann i wsp. (2012) stosowali podobną matę do akupresury i stwierdzili, że efektem działania maty do masażu jest zwiększona drażliwość struktur nerwowych trwająca kilka godzin każdego dnia, co może bezpośrednio wpływać na pola recepcyjne neuronów rdzenia kręgowego w obszarze pobudzanych tkanek. Tego typu terapia indukuje swoiste oddziaływanie na obszary projekcji o charakterze powierzchownym lub somato-trzewnym. Wyniki uzyskane przez tych autorów potwierdziły podwyższenie progu silnego bólu uciskowego w grupie pacjentów z dolegliwościami bólowymi w okolicy szyjnej i lędźwiowej kręgosłupa, co wskazuje na to, że codzienne stosowanie maty do masażu przynajmniej miejscowo obniża poziom hiperalgezji (wzmożonego odczuwania bólu) oraz ucisku powodującego ból. Złagodzenie bólów mięśniowych dowiodło, że stosowanie maty do masażu wpływa na aktywność nocyceptorów na poziomie ośrodkowego układu nerwowego, szczególnie w odniesieniu do drogi rdzeniowo-wzgórzowej. Ponadto w ramach swojego badania Hohmann i wsp. (2012) zezwolili pacjentom stosować matę do masażu kilkakrotnie w ciągu dnia za każdym razem, gdy pojawiał się ból w okolicy kręgosłupa. Dotychczas nie przeprowadzono badań, które wskazałyby liczbę i czas trwania dziennych sesji koniecznych do uzyskania najlepszego efektu terapeutycznego w przypadku stosowania tej metody. Wspomniani autorzy wątpią w ścisły związek pomiędzy wielkością dawki i efektem terapeutycznym, jednak bardziej prawdopodobne jest twierdzenie, że dla każdej osoby optymalna dawka ma charakter indywidualny (Hohmann et al. 2012).

2. Zmiany wartości pO2/pCO2 monitorowanych przezskórnie w obrębie skóry okolicy mięśnia czworobocznego

Na podstawie oceny chwilowych zmian monitorowanych przezskórnie wartości pO2/pCO2 (mmHg) warto rozważyć fakt, że po spoczynku na macie do akupresury parametry te były zwiększone w obu grupach – w grupie kontrolnej w 1. dniu, a w grupie badanej w 1. oraz 30. dniu.

Ciśnienie parcjalne tlenu (pO2) określa ilość tlenu rozpuszczonego w osoczu krwi. Hemoglobina zawarta w erytrocytach wiąże tlen i przenosi go w krwiobiegu do tkanek przy niskim ciśnieniu parcjalnym. Prędkość dyfuzji tlenu z erytrocytów do tkanek zależy głównie od różnic pomiędzy wartościami pO2 w osoczu i w komórkach. Ponieważ komórki zużywają tlen, wartość pO2 w komórkach jest bardzo mała. Tlen z osocza przenika przez śródbłonek naczyń włosowatych, dyfunduje w przestrzeni międzykomórkowej i dociera do mitochondriów wewnątrzkomórkowych. Mitochondria to organelle komórkowe wykorzystujące tlen do wytwarzania adenozynotrifosforanu (ATP), czyli energii. Ze względu na wzmożony metabolizm tlenowy tkanki mitochondria muszą wytwarzać większe ilości ATP, a co za tym idzie – zużywają więcej tlenu.

W przypadku aktywnie pracującej tkanki, gdy procesy oddychania komórkowego są nasilone i zużywane są duże ilości O2, konieczne jest zapewnienie komórkom odpowiedniej ilości energii (ATP), w związku z czym zwiększa się zdolność przyłączania tlenu do hemoglobiny i wzrasta prędkość przepływu krwi. Wiązanie się tlenu z hemoglobiną (HbO2) zależy od jego ciśnienia parcjalnego (pO2). Im więcej tlenu przyłącza się do hemoglobiny, tym większy jest możliwy wzrost prędkości dyfundowania tlenu do wnętrza komórek.

Na podstawie porównania dynamiki zmian pO2 u pacjentek wykazano znaczący wzrost wartości pO2 w 30. dniu w stosunku do 1. dnia zarówno przed spoczynkiem, jak i po spoczynku na macie do masażu. Oznacza to istotne zwiększenie się stopnia utlenowania tkanek w okresie 30 dni.

Tlen może być wiązany nie tylko przez hemoglobinę zawartą w erytrocytach, lecz również przez hemoglobinę komórek mięśni szkieletowych. Aby przyspieszyć proces dyfundowania O2, komórki mięśniowe wykorzystują mioglobinę, służącą także jako miejscowa rezerwa tlenu podczas intensywnego oddychania komórkowego. Tlen związany z hemoglobiną (HbO2) jest również wykorzystywany jako rezerwa tlenowa. Fakt ten może tłumaczyć zwiększone wartości pO2 u pacjentek w 30. dniu przed spoczynkiem na macie w porównaniu z 1. dniem.

Z hemoglobiną wiąże się nie tylko tlen, lecz także końcowy produkt przemian metabolicznych, czyli CO2, co umożliwia usuwanie dwutlenku węgla z aktywnie pracującej tkanki i jego powrotny transport do płuc. Wyniki badania wykazały, że pod wpływem maty do akupresury w tkankach zachodzą aktywne procesy metaboliczne, ponieważ zarówno w grupie kontrolnej, jak i w grupie badanej stwierdzono gwałtowny wzrost wartości pO2 oraz pCO2 po 20-minutowym spoczynku na macie. Natomiast na podstawie porównania wartości pCO2 u pacjentek uzyskanych w 1. oraz 30. dniu nie wykazano istotnych dynamicznych zmian.

3. Zmiany stężenia czynników wzrostu i cytokin w surowicy krwi

Na podstawie uzyskanych wyników badania stwierdzono znacząco niższe stężenie czynników wzrostu EGF, FGF-2 i VEGF w surowicy krwi w grupie kontrolnej w porównaniu z grupą badaną w 1. oraz 30. dniu, jednak ocena dynamiki zmian stężeń wykazała znacznie mniejszy poziom tych parametrów w grupie badanej w 30. dniu w stosunku do 1. dnia badania.

Ocena doraźnego efektu działania maty do akupresury wykazała znaczące zmiany stężenia czynników wzrostu w surowicy krwi tylko w niektórych przypadkach. Bezpośrednio po spoczynku na macie stężenie EGF oraz VEGF wzrosło w grupie kontrolnej. Podobnie wzrosło stężenie VEGF w grupie badanej, lecz jedynie w 1. dniu – w 30. dniu nie odnotowano żadnej zmiany.

Wykazano, że produkcja czynników wzrostu VEGF, FGF oraz EGF krążących w naczyniach krwionośnych jest pobudzana w tkankach pozbawionych dostatecznego zaopatrzenia w krew, czyli w O2 i substancje odżywcze.

Uszkodzenie mięśni szkieletowych i niewystarczający przepływ krwi to wzajemnie skoordynowane procesy degeneracji, stanów zapalnych, regeneracji oraz włóknienia. Wyniki kilku badań wykazały wzrost poziomu VEGF podczas procesów regeneracji mięśni szkieletowych na skutek pobudzenia angiogenezy i równoczesne hamowanie procesów włóknienia. W swoim badaniu Best i wsp. (2013) stwierdzili, że gimnastyka, elektrostymulacja nerwowo-mięśniowa oraz różnego rodzaju masaże lecznicze sprzyjające angiogenezie korzystnie wpływają na procesy regeneracji mięśni szkieletowych (Best et al. 2013). Stosowanie leków przeciwzapalnych hamujących aktywność cyklooksygenazy 2 (cyclooxygenase-2, COX-2) prowadzi natomiast do stłumienia tych procesów (Gharaibeh et al. 2012).

VEGF jest ważnym czynnikiem wzrostu, którego główne funkcje polegają między innymi na promowaniu angiogenezy poprzez zwiększanie żywotności komórek oraz nasilanie procesów ich proliferacji (namnażania) i migracji. W kilku badaniach wykazano, że VEGF nie tylko wpływa na czynność komórek śródbłonka, lecz również na przeżycie kardiomiocytów, mioblastów i krwiotwórczych komórek macierzystych oraz neurogenezę, a także pobudza procesy regeneracji mięśni szkieletowych. Z drugiej strony nadmiernie wysokie stężenie VEGF może prowadzić do niekontrolowanej angiogenezy i proliferacji komórek. Alternatywną metodą optymalnej (prawidłowej z fizjologicznego punktu widzenia) aktywacji wydzielania VEGF jest ucisk mechaniczny (Beckman et al. 2013). Do metod mechanicznej stymulacji tkanek można również zaliczyć stosowanie maty do masażu.

FGF i VEGF są wydzielane przez makrofagi, płytki krwi oraz fibroblasty. W kontekście ucisku mechanicznego (do którego zalicza się również sposób działania maty do akupresury) fibroblasty służą jako czujniki ucisku i efektory rozciągania (tzn. wywołują reakcję na odpowiednie rozciąganie tkanki). Reakcja fibroblastów na bodziec mechaniczny polega na indukowaniu zmian na poziomie molekularnym i komórkowym swoistych dla procesów biomechanicznych. W niedawno prowadzonych badaniach stwierdzono udział fibroblastów w mechanizmach odpowiedzi immunologicznej. Aktywowane fibroblasty (w drodze reakcji na uraz) gwałtownie wydzielają cytokiny stanu zapalnego, czynniki wzrostu i czynniki chemotaktyczne, które regulują czynność komórek krwiotwórczych. Wyniki niektórych badań wskazują na wpływ stymulacji biomechanicznej na ekspresję genów cytokin i czynników wzrostu wydzielanych przez fibroblasty zależną od nasilenia i czasu trwania bodźca (Cao et al. 2013).

Pomimo iż wyniki omawianego badania wykazały znaczące rozbieżności pomiędzy grupami w zakresie powyższych parametrów, nie wskazują one na obecność patologicznych odchyleń od wartości prawidłowych w żadnej z grup. W przypadku stężeń czynników wzrostu istnieją szerokie zakresy wartości referencyjnych, zgodnie z wynikami badań klinicznych i eksperymentalnych. Zakłada się, że przeciętne wartości uzyskane w omawianym badaniu również mieszczą się w granicach wartości prawidłowych.

Stan zapalny to istotna reakcja fizjologiczna na uszkodzenie tkanki i procesy regeneracji. Udowodniono skuteczny wpływ rozmaitych terapii manualnych na ogólnoustrojowe oraz miejscowe ostre procesy zapalne (Cao et al. 2013). Na podstawie wyników niniejszego badania wykazano znacząco niższe stężenia cytokin stanu zapalnego IL-7, IL-17, IFN-γ oraz MCP-1 w surowicy krwi u pacjentek w grupie kontrolnej od wartości odnotowanych w 1. dniu w grupie badanej zarówno przed spoczynkiem, jak i po spoczynku na macie. Z kolei rezultaty uzyskane w grupie kontrolnej i grupie badanej w 30. dniu po doraźnym zastosowaniu maty nie wykazały istotnych różnic. Porównanie wyników oznaczeń poziomu MCP-1 i IL-7 przed zastosowaniem maty również nie wykazało znaczących różnic pomiędzy grupą kontrolną i grupą badaną w 30. dniu.

Doraźne stosowanie maty nie powodowało zmian stężenia cytokin w żadnej z grup, natomiast na podstawie oceny dynamiki zmian wykazano znaczące obniżenie stężenia cytokin stanu zapalnego, które utrzymywało się na trwałym poziomie w 30. dniu w porównaniu z 1. dniem. Ponadto spadek poziomu różnych cytokin zapalnych, w tym IL-1β, IL-6 oraz IFN-γ, wykazały wyniki uzyskane przez Rapaporta i wsp. (Rapaport et al. 2010).

IL-17 to cytokina wywołująca stan zapalny, której receptory są wyrażane przez rozmaite rodzaje komórek w całym organizmie. Jest ona wydzielana przez komórki wrodzonego i adaptacyjnego układu odpornościowego. W różnych badaniach wykazano, że IL-17 inicjuje wydzielanie cytokin i chemokin stanu zapalnego przez fibroblasty oraz komórki nabłonka w celu rekrutacji neutrofilów i monocytów w miejscu, w którym toczą się procesy zapalne. Ponadto IL-17 w połączeniu z IFN-gamma inicjuje wydzielanie cytokin reakcji zapalnej rekrutujących monocyty i makrofagi w miejscach występowania zmian miażdżycowych. Odkryto również, że oprócz procesów dotyczących reakcji zapalnych IL-17 jest włączana w procesy chorobowe układu krążenia, niedokrwiennego uszkodzenia mózgu oraz ontogenezy związanych z aktywnymi komórkami odpornościowymi i stanami mikrozapalnymi. Ponadto nadmierna aktywacja komórek odpornościowych może inicjować rozwój chorób autoimmunologicznych. (Hirota et al. 2012).

Stężenie MCP-1 w surowicy można wykorzystywać jako diagnostyczny marker biochemiczny w ocenie reakcji zapalnych. Komórki śródbłonka oraz leukocyty obecne w układzie krążenia wyrażają i wydzielają chemokiny, w tym CMP-1, które są angażowane również w aktywację płytek krwi. Aktywowane płytki wydzielają rozmaite czynniki wzrostu i mediatory stanu zapalnego, w tym także chemokiny. (Braunersreuther et al. 2007).

Na podstawie wyników omawianego badania wykazano brak wyraźnych zmian stężenia MCP-1 po zastosowaniu maty w obu grupach pacjentek (kontrolnej i badanej). Równocześnie w ocenie dynamiki zmian stwierdzono znacząco niższe stężenie MCP-1 w grupie badanej przed spoczynkiem na macie w 30. dniu w porównaniu z 1. dniem. Oznacza to zmniejszenie reakcji o charakterze zapalnym na skutek regularnego stosowania maty przez 30 dni.

4. Zmiany stężenia oksytocyny i beta-endorfiny w surowicy krwi

W różnych badaniach wykazano, że komórki odpornościowe występujące w miejscach, w których toczą się procesy zapalne (limfocyty T, limfocyty B, monocyty i makrofagi), zawierają mRNA proopiomelanokortyny (pro-opiomelanocortin, POMC) będącej prekursorem beta-endorfiny. Podczas ekspozycji na czynnik drażniący powodujący stres (zabiegi chirurgiczne, obciążenie fizyczne i stres emocjonalny, uszkodzenie tkanki, stan zapalny itp.) beta-endorfina jest uwalniana z ziarnistości wydzielniczych, a następnie przyłączana do obwodowych receptorów opioidowych w celu zahamowania bodźców bólowych (Mousa et al. 2004; Sprouse-Blum et al. 2010). Beta-endorfina wykazuje działanie przeciwbólowe w stosunku do obwodowego układu nerwowego. Po przyłączeniu się beta-endorfiny do swoich receptorów inicjowane są łańcuchy transdukcji sygnałów hamujących wydzielanie tachykinin, w tym substancji P (najważniejszego białka uczestniczącego w przewodzeniu bodźców bólowych). Obwodowe receptory opioidowe znajdują się na włóknach nerwów czuciowych, zakończeniach pierwotnych neuronów aferentnych oraz w zwoju rdzeniowym korzenia tylnego (Stein, 1995; Stein i Machelska 2011).

Podczas omawianego badania stężenie beta-endorfiny znacząco wzrosło w grupie badanej bezpośrednio po spoczynku na macie do akupresury w 1. dniu, natomiast w 30. dniu odnotowano niezmiennie stały poziom endorfiny nawet po spoczynku na macie. Ponadto, porównując dane z 1. oraz 30. dnia, nie stwierdzono zmian stężenia przed zastosowaniem maty. Istotny wzrost poziomu beta-endorfiny w 1. dniu badania można tłumaczyć nadmierną reakcją stresową wywołaną przez oddziaływanie spiczastych elementów maty na receptory skórne. Pacjentki odnotowały również u siebie rozmaite wrażenia czuciowe w chwili ułożenia się na macie po raz pierwszy, takie jak swędzenie, mrowienie i ból.

Oksytocyna jest nie tylko neuropeptydem ośrodkowego układu nerwowego o określonym działaniu – pełni ona również funkcje związane z procesami wydzielniczymi i czynnościowymi o charakterze obwodowym. Oksytocyna moduluje reakcje zapalne poprzez hamowanie wydzielania niektórych cytokin. W badaniach wykazano, że oksytocyna łagodzi reakcje na bodźce stresowe, a także powoduje poprawę samopoczucia i zwiększenie uczucia spokoju, jak również poprawę jakości relacji partnerskich (Gouin et al. 2010).

Podczas omawianego badania w żadnym dniu nie stwierdzono znaczących zmian stężenia oksytocyny zarówno przed spoczynkiem, jak i po spoczynku na macie do masażu.

OGRANICZENIA

1. W badaniu uczestniczyły tylko kobiety – nie wykonano żadnych pomiarów u mężczyzn.
2. Wyniki badania dotyczą pacjentek w określonym wieku.
3. Liczba uczestniczek w grupie kontrolnej była dwukrotnie mniejsza niż w grupie badanej. Zaleca się przeprowadzenie dalszych badań z udziałem jednakowej liczby osób w grupie badanej i w grupie kontrolnej.
4. Pomimo iż u wszystkich pacjentek występował przewlekły ból okolicy kręgosłupa, w czasie pomiarów u niektórych z nich (50%) nie występowały dolegliwości bólowe, w związku z czym u tych uczestniczek można było stwierdzić zróżnicowane stężenia czynników wzrostu i cytokin w surowicy krwi.
5. Badanie przeprowadzono w okresie jesienno-zimowym, gdy występuje zwiększone ryzyko rozwoju ostrych infekcji dróg oddechowych. Odzwierciedlały to wyniki uzyskane w 30. dniu badania w postaci podwyższonego stężenia cytokin stanu zapalnego w surowicy krwi.
6. Wyniki badania dotyczą zaledwie 30-dniowego okresu stosowania maty.
7. Ponieważ w literaturze fachowej nie są podane zakresy referencyjne dotyczące stężeń rozmaitych biomarkerów (takich jak cytokiny, czynniki wzrostu i neuropeptydy) w surowicy krwi, nie jest możliwe porównanie wartości stężeń biomarkerów uzyskanych w omawianym badaniu z fizjologicznymi zakresami wartości prawidłowych. Dokonaliśmy jedynie porównań między grupami.

WNIOSKI

Mechaniczna stymulacja skóry z elementami masażu powoduje:

1) znaczący wzrost natężenia miejscowego przepływu krwi w mikrokrążeniu skórnym;
2) miejscowe nasilenie procesów metabolicznych w tkankach poprzez aktywne dostarczanie tlenu i usuwanie dwutlenku węgla;
3) trwałe obniżenie poziomu cytokin stanu zapalnego i czynników wzrostu w surowicy krwi utrzymujące się po dynamicznej zmianie (po 30 dniach regularnego stosowania maty).

PIŚMIENNICTWO

 • Best TM, Gharaibeh B, Huard J. Stem cells, angiogenesis and muscle healing: a potential role in massage therapies? Postgrad Med J. 2013; 89(1057): 666-70.
 • Beckman SA, Chen WC, Tang Y, Proto JD, Mlakar L, Wang B, Huard J. Beneficial effect of mechanical stimulation on the regenerative potential of muscle-derived stem cells is lost by inhibiting vascular endothelial growth factor. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2013; 33(8): 2004-12. http://atvb.ahajournals.org/content/33/8/2004.long
 • Brack A, Stein C. Potential links between leukocytes and antinociception. Pain, 2004; 111: 1–2.
 • Cao TV, Hicks MR, Campbell D, Standley PR. Dosed myofascial release in three-dimensional bioengineered tendons: effects on human fibroblast hyperplasia, hypertrophy, and cytokine secretion. J Manipulative Physiol Ther. 2013; 36(8): 513-521.
 • Clapham DE, Julius D, Montell C, Schultz G. International Union of Pharmacology. XLIX. Nomenclature and structure-function relationships of transient receptor potential channels. Pharmacol Rev, 2005; 57(4): 427-450.
 • Coleman JW. Nitric oxide: a regulator of mast cell activation and mast cell-mediated inflammation. Clin Exp Immunol 2002; 129: 4-10.
 • Field T, Hernandez-Reif M, Diego M, Schanberg S, Kuhn C. Cortisol decreases and serotonin and dopamine increase following massage therapy. Int J Neurosci. 2005; 115(10): 1397-413.
 • Gharaibeh B, Chun-Lansinger Y, Hagen T, Ingham SJ, Wright V, Fu F, Huard J. Biological approaches to improve skeletal muscle healing after injury and disease. Birth Defects Res C Embryo Today. 2012; 96(1): 82-94.
 • Gouin JP, Carter S, Pournajafi-Nazarloo H, Glaser R, Malarkey WB, Loving TJ, Stowell J, and Kiecolt-Glaser JK. Marital Behavior, Oxytocin, Vasopressin, and Wound Healing. Psychoneuroendocrinology, 2010; 35(7): 1082–1090. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2888874/
 • Guyton AC, Hall JE. Textbook of Medical Physiology. Elsevier Saunders Inc. 11th edition (ISBN: 0-7216-0240-1), 2006; 1116 pp.
 • Hirota K, Ahlfors H, Duarte JH, Stockinger B. Regulation and function of innate and adaptive interleukin-17-producing cells. EMBO Rep. 2012; 13(2): 113-120. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3271338/
 • Hohmann C, Ullrich I, Lauche R, Choi KE, Lüdtke R, et al. The benefit of a mechanical needle stimulation pad in patients with chronic neck and lower back pain: two randomized controlled pilot studies. Evid Based Complement Alternat Med. 2012; 2012: 753583. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3446809/
 • Huygen FJPM, Schoneveld JM, Kjaernes J, Niehof S, Klein J, Zijlstra FJ. Capsaicin treatment of a patient with complex regional pain syndrome type 2 results in a clinical improvement. J. Neuroimmunol. 2003 In press.
 • Klabunde RE. Cardiovascular Physiology Concepts. Lippincott Williams & Wilkins, 2nd edition (ISBN: 9781451113846), 2011; 256 pp. http://www.cvphysiology.com/Microcirculation/M002.htm
 • Kong LJ, Zhan HS, Cheng YW, Yuan WA, Chen B, Fang M. Massage therapy for neck and shoulder pain: a systematic review and meta-analysis. Evid Based Complement Alternat Med. 2013; 2013: 613279. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3600270/
 • Marchand F, Perretti M, McMahon SB. Role of the immune system in chronic pain. Nat Rev Neurosci. 2005; 6(7): 521 – 532.
 • Mousa SA, Shakibaei M, Sitte N, Schäfer M, Stein C. Subcellular pathways of beta-endorphin synthesis, processing, and release from immunocytes in inflammatory pain. Endocrinology, 2004; 145(3): 1331-41.
 • Munce T.A. and Kenney W.L. Age-specific modification of local cutaneous vasodilation by capsaicin-sensitive primary afferents. J Appl Physiol, 2003; 95:1016–1024.
 • Rapaport MH, Schettler P, Bresee C. A Preliminary Study of the Effects of a Single Session of Swedish Massage on Hypothalamic-Pituitary-Adrenal and Immune Function in Normal Individuals. J Altern Complement Med. 2010; doi: 10.1089/acm.2009.0634 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3107905/
 • Rapaport MH, Schettler P, Bresee C. A Preliminary Study of the Effects of Repeated Massage on Hypothalamic–Pituitary–Adrenal and Immune Function in Healthy Individuals: A Study of Mechanisms of Action and Dosage. J Altern Complement Med. 2012; 18(8): 789–797. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3419840/
 • Sato A, Sato Y, Shimura M, Uchi Klabunde da S. Calcitonin gene-related peptide produces skeletal muscle vasodilation following antidromic stimulation of unmyelinated afferents in the dorsal root in rats. Neurosci Lett. 2000; 283(2): 137-140.
 • Sprouse-Blum AS, Smith G, Sugai D, Parsa FD. Understanding endorphins and their importance in pain management. Hawaii Med J. 2010; 69(3): 70-71. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3104618/
 • Stassen M, Hultner L, Schmitt E. Classical and alternative pathways of mast cell activation. Crit. Rev. Immunol., 2002; 22: 115–140.
 • Stein C. The control of pain in peripheral tissue by opioids. N Engl J Med. 1995; 332(25): 1685-90. http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJM199506223322506
 • Stein C., Machelska H. Modulation of peripheral sensory neurons by the immune system: implications for pain therapy. Pharmacol. Rev. 2011; 63: 860–881. http://pharmrev.aspetjournals.org/content/63/4/860.long
 • Zijlstra FJ, van den Berg-de Lange I, Huygen FJ, Klein J. Anti-inflammatory actions of acupuncture. Mediators Inflamm. 2003; 12(2): 59-69. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1781596/

Wykresy danych z badania dotyczącego stosowania maty Pranamat ECO
wraz z komentarzami
Analiza kwestionariuszy wypełnionych przez uczestniczki badania

Dzintra Vavere, specjalista medycyny fizykalnej i rehabilitacji, algolog, kwiecień–maj 2014 r.

Istotne mechanizmy (kilka tez zaczerpniętych z literatury)

Mechanizmy występujące w przypadku przeciążenia mięśni: zostaje przerwana równowaga pomiędzy ilością krwi niezbędną do odżywiania mięśni i rzeczywistym zaopatrzeniem mięśni w krew. W przypadku przeciążenia mięśnie pracują w warunkach hipoksji i dochodzi do kumulowania się kwasu mlekowego oraz kwasu pirogronowego – nie w pełni utlenionych produktów przemian metabolicznych. Klinicznym objawem takiego stanu jest ból. W dalszej kolejności nasilają się zaburzenia przepływu krwi obwodowej, pogarsza mikrokrążenie w mięśniach i następują zaburzenia dostawy energii do mięśni, w których gromadzi się coraz więcej niecałkowicie utlenionych metabolitów. Powodują one zwiększoną przepuszczalność błon komórkowych, czego wynikiem jest podwyższony poziom mioglobiny we krwi oraz enzymów o działaniu cytotoksycznym w mięśniach (Ariens et al 2000).

Efekt oddziaływania akupresury i masażu na narządy oraz układy czynnościowe jest zróżnicowany i dotyczy głównie układu nerwowego. W zależności od stanu sprawnościowego pacjenta reakcja układu nerwowego jest wzmożona lub osłabiona. Właściwe reakcje na akupresurę i masaż to uczucie przyjemnego ciepła w obrębie tkanek, uczucie odprężenia, złagodzenie objawów bólowych oraz poprawa samopoczucia (Zeidlers 1999, 2004).

Wpływ na układ krążenia: korzystny. Krew z narządów wewnętrznych przenika do skóry i mięśni, zwiększa się prędkość krążenia żylnego i obserwuje się rozszerzenie obwodowych naczyń krwionośnych. Usprawnia się czynność serca. Zwiększa się zdolność serca do pompowania krwi i poprawia dopływ krwi do mięśnia sercowego. Zmniejsza się zastój krwi w krążeniu płucnym i systemowym. Następuje poprawa krążenia krwi i chłonki (Haznere 1990).

Równoczesny efekt ucisku – działanie akupresury i masażu ma charakter kumulatywny: poprawia się mikrokrążenie skórne, zwiększa zaopatrzenie tkanek w tlen, stwierdza się pośredni wpływ na układ krwiotwórczy i podwyższenie poziomu krwinek czerwonych oraz hemoglobiny.

Obserwuje się korzystny wpływ na stawy (kręgosłupa, obręczy barkowych), ich czynność oraz układ więzadeł. Zwiększa się elastyczność więzadeł, ruchomość stawów i wydzielanie płynu stawowego, następuje stymulacja procesów redukcji obrzęku i nieprawidłowego osadu w płynie stawowym oraz poprawa odżywienia skóry, pobudzana jest czynność gruczołów łojowych i potowych, a także poprawia się sprężystość skóry.

W trakcie stosowania maty normalizuje się transmisja impulsów nerwowo-mięśniowych: miejscowo nasila się mikrokrążenie, poprawia metabolizm tkanek, zmniejsza częstość skurczów mięśni i objętość obrzęków okołonerwowych (Alain - Thuan, 2002).

Efekt przeciwbólowy: stymulacja miejscowa uciskiem i masażem; charakter ośrodkowy – zmniejsza się dominacja bodźców bólowych – mechanizm neurohumoralny; w ośrodkowym układzie nerwowym pobudzane jest wydzielanie peptydów opioidopodobnych, które wraz z krążeniem systemowym są przenoszone w całym organizmie.

Wyniki

W metodologii badania jeden z elementów ewaluacji obejmował ocenę układu mięśniowo-szkieletowego: przed rozpoczęciem badania oceniano postawę ciała u uczestniczek w grupie badanej i grupie kontrolnej (bez dolegliwości bólowych kręgosłupa). Ponieważ znaczące zmiany dotyczące układu mięśniowo-szkieletowego mogą się uwidocznić po 2–4 miesiącach intensywnych ćwiczeń lub (jak w tym przypadku) stosowania maty, ocena po upływie 30 dni została przeprowadzona przy użyciu kwestionariusza przeznaczonego do analizy kilku aspektów samopoczucia uczestniczek badania.

Ocena układu mięśniowo-szkieletowego u uczestniczek badania:

a) przed przeprowadzeniem badania

U pacjentek w grupie badanej (n=40) stwierdzono niewielkie zaburzenia postawy: u 2/3 uczestniczek występował mniej lub bardziej nasilony przeprost fizjologicznej lordozy szyjnej, 24 pacjentki wykazywały dyskopatię dolnych kręgów szyjnych, u wszystkich pacjentek stwierdzono asymetrię łopatek, 28 uczestniczek przejawiało asymetrię jednego barku, a u wszystkich pacjentek występowała dystonia mięśniowa o różnym stopniu nasilenia. W badaniu palpacyjnym u wszystkich osób w grupie badanej stwierdzono obecność bolesnych punktów powyżej łopatek i pomiędzy łopatkami oraz punktów spustowych w okolicy ramienia o różnym stopniu nasilenia bólu. Natężenie bólu w tych miejscach wynosiło 1–4 punkty w ocenie wg wizualnej skali analogowej (visual analogue numerological scale, VAS; punktacja: 0–10). U 31 uczestniczek wykryto zaburzenia równowagi w próbie Romberga. Uczestniczki w grupie kontrolnej wykazywały prawidłową, fizjologiczną postawę ciała bez zespołów bólowych w obrębie kręgosłupa oraz mięśni.

b) po przeprowadzeniu badania

Ponieważ okres stosowania maty do akupresury i masażu Pranamat ECO trwał tylko 30 dni, a więc był stosunkowo krótki w odniesieniu do istotnych zmian parametrów postawy ciała (konieczna jest regularna terapia trwająca 2–4 miesiące), pacjentki w grupie badanej oceniano z wykorzystaniem kwestionariusza, którego analiza mogła dostarczyć danych na temat następujących tendencji oznaczających zmianę:

1.złagodzenie lub całkowite ustąpienie dolegliwości bólowych w okolicy grzbietu, barków, szyi i głowy (0–1 punkt w skali VAS);

2.ustąpienie mrowienia i bolesnego napięcia mięśni szyi i grzbietu;

3.osłabienie lub całkowite ustąpienie uczucia zmęczenia;

4.zmniejszenie lub całkowite ustąpienie dystonii neurowegetatywnej i napięcia oraz uczucia niepokoju i frustracji;

5.złagodzenie negatywnych zmian nastroju i drażliwości;

6.stabilizacja poziomu sił witalnych i radości życia;

7.poprawa jakości snu, pojawienie się kolorowych marzeń sennych i możliwości wypoczęcia w trakcie krótkich drzemek itp.

Do grupy badanej w ramach oceny maty Pranamat ECO włączono pacjentki w wieku 30–45 lat (±2 lata). Grupa składała się z 40 uczestniczek (N=40) z przewlekłymi dolegliwościami bólowymi (trwającymi dłużej niż 3 miesiące) w okolicy barkowej i odcinka piersiowego kręgosłupa oraz z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa. Stopień nasilenia bólu wynosił 2–4 punkty (punktacja: 0–10) w wizualnej skali analogowej (VAS). Wybrana długość cyklu stosowania maty wynosiła 30 dni; każdego dnia pacjentki spędzały 20 minut w pozycji leżącej na macie.

Na podstawie analizy kwestionariuszy na temat dolegliwości bólowych w okolicy barkowej i odcinka piersiowego kręgosłupa po 30-dniowym stosowaniu maty Pranamat ECO (wykres 1) stwierdzono całkowite ustąpienie dolegliwości bólowych u 70% (28) pacjentek, rzadsze bóle i mniejsze nasilenie objawów bólowych u 23% (9) uczestniczek oraz utrzymywanie się dolegliwości bólowych u 7% (3) pacjentek, jednak z minimalnym zmniejszeniem ich nasilenia. Jedna z uczestniczek musiała kontynuować przyjmowanie leków przeciwbólowych.

Każda pacjentka w grupie badanej musiała zostać poddana indywidualnej ocenie z uwzględnieniem różnorodnych dolegliwości oraz faktu, że wpływ działania maty do akupresury i masażu ma charakter kumulatywny, a pełny efekt terapeutyczny pojawia się dopiero po upływie 2–4 tygodni od zakończenia cyklu terapii (Shiman et al. 1999; Zeidler, 2004).

01_Round
Wykres 1
Dolegliwości bólowe w okolicy barkowej i odcinka piersiowego kręgosłupa po 30-dniowym stosowaniu maty Pranamat ECO
Utrzymywanie się bólu
Brak objawów bólowych
Rzadszy ból, o mniejszym nasileniu
Wykres 1. Zmiany objawów bólowych w okolicy barkowej i odcinka piersiowego kręgosłupa po 30-dniowym cyklu terapii z zastosowaniem maty Pranamat ECO.

Pozostałe odczucia w okolicy grzbietu po 30-dniowym cyklu terapii z zastosowaniem maty Pranamat ECO (wykres 2). 50% (20) pacjentek zgłaszało wrażenie większego rozluźnienia mięśni okolicy barkowej i odcinka piersiowego kręgosłupa, 35% (14) uczestniczek – większe rozluźnienie mięśni i lepszą postawę ciała, 12% (5) pacjentek – większe rozluźnienie mięśni i większą tolerancję długotrwałych obciążeń, a 3% (1 pacjentka) – brak zmian w okolicy grzbietu po upływie 30 dni.

Ogółem rozluźnienie mięśni odnotowano u 50+35+12 = 97% (39) pacjentek. Symbiotyczny efekt metody łączącej masaż z akupresurą analizowano w kilku publikacjach (Bastos Neves, 2013; Cameron, 1999, 2009; Dzerve, 1990).

Wrażenie rozluźnienia mięśni w okolicy barkowej i odcinka piersiowego kręgosłupa opisują następujące fragmenty wypowiedzi uczestniczek zawarte w kwestionariuszach: „mięśnie pleców są bardziej rozluźnione’, „łatwiej jest utrzymać prawidłową postawę ciała”, „mój kręgosłup się wzmocnił”, „ramiona nie są już napięte i uniesione”, „mogę więcej zrobić, a moje ciało jest bardziej giętkie".

02_Round
Wykres 2
Pozostałe odczucia w okolicy grzbietu po 30-dniowym cyklu terapii z zastosowaniem maty
Większe rozluźnienie mięśni
Większe rozluźnienie mięśni i poprawa postawy ciała
Większe rozluźnienie mięśni i większa tolerancja długotrwałych obciążeń
Brak zmian
Wykres 2. Pozostałe odczucia w okolicy grzbietu po 30-dniowym stosowaniu maty Pranamat ECO.

Jedną z przyczyn bólów głowy jest wzmożone napięcie mięśni okolicy szyi, barków i odcinka piersiowego kręgosłupa. Na podstawie analizy wyników badania po 30-dniowym cyklu terapii z zastosowaniem maty można było zaobserwować (wykres 3) ustąpienie bólów głowy u 43% (17) pacjentek, osłabienie bólów głowy u 37% (15) uczestniczek – utrzymywały się bóle głowy o nieco odmiennej naturze i częstości oraz nieznacznie zmniejszonym nasileniu z 3–4 punktów do 1–2 punktów w wizualnej skali analogowej (VAS), utrzymywanie się bólów głowy u 18% (7) pacjentek oraz pojawienie się bólów głowy u 2% (1 pacjentki). Uczestniczka badania, która zgłosiła pojawienie się bólów głowy o nasileniu 1–2 punktów w skali VAS, określiła swój czas uczestnictwa w projekcie jako szczególnie napięty życiowo i wypełniony obowiązkami zawodowymi.

Masaż powoduje rozluźnienie i zmniejszenie napięcia mięśni oraz osłabienie bólów głowy, jednak wysoki poziom stresu, niepokoju i obowiązków oraz zróżnicowane zdolności radzenia sobie ze stresującymi sytuacjami przez organizm u indywidualnych osób skutkują zmiennym efektem relaksacyjnym masażu (Haznere, 2005; Ilkens, 1999; Stoligvo, 2007; Utinans, 2008; Zeidlers, 2004).

Fragmenty kwestionariuszy z wypowiedziami uczestniczek badania na temat bólów głowy: „od trzeciego tygodnia stosowania maty bóle głowy zniknęły i nie powracają”, „bóle głowy występują mniej więcej raz w tygodniu, lecz są słabsze”, „praktycznie nie mam bólów głowy, a jeśli jakieś się pojawiają, są krótkotrwałe (szybko ustępują i jestem w stanie je tolerować). Nie przyjmowałam żadnych środków przeciwbólowych podczas badania i po jego zakończeniu”.

03_Round
Wykres 3
Bóle głowy po 30-dniowym cyklu terapii z zastosowaniem maty Pranamat ECO
Osłabienie bólów głowy
Pojawienie się bólów głowy
Utrzymywanie się bólów głowy
Niewystępowanie bólów głowy
Wykres 3. Bóle głowy oraz ich zmiany po 30-dniowym cyklu terapii z zastosowaniem maty Pranamat ECO.

Na podstawie analizy zmian reakcji ze strony autonomicznego układu nerwowego (AUN) zgłaszanych w kwestionariuszach po 30-dniowym stosowaniu maty Pranamat ECO określono status zaburzeń czynności serca i ciśnienia tętniczego oraz wystąpienie niewyjaśnionych przypadków pobudzenia, potliwości i zaburzeń oddychania (wykres 4). Zgodnie z wynikami kwestionariuszy zaburzenia AUN ustąpiły u 80% (32) pacjentek, stan autonomicznego układu nerwowego nie uległ zmianie u 13% (5) uczestniczek, a pogorszenie, tzn. spadek ciśnienia tętniczego krwi i nasilenie objawów bólowych w okolicy odcinka piersiowego kręgosłupa, wystąpiło u 7% (3) pacjentek.

W badaniach porównawczych omawiano biologiczne mechanizmy akupunktury igłowej i laserowej. Metody te powodują miejscową poprawę mikrokrążenia w zmienionej tkance, jednak należy uwzględnić fakt, iż w indywidualnych przypadkach wywołują one działania niepożądane w postaci nadmiernej reakcji współczulnego i przywspółczulnego układu nerwowego (Litscher 2006), np. zaburzenia ciśnienia tętniczego krwi i objawy bólowe. W przypadku osób z nadwrażliwością ze strony układu autonomicznego profilaktykę i terapię z wykorzystaniem maty Pranamat ECO zaleca się stosować co drugi, a nawet co trzeci dzień przez nie dłużej niż 20 minut w celu stopniowego przyzwyczajania się i ograniczenia występowania działań niepożądanych. Zatem aby umożliwić bardziej precyzyjne planowanie strategii terapeutycznych dla każdego pacjenta, zaleca się konsultacje ze specjalistą medycyny fizykalnej i rehabilitacji; muszą także zostać przeprowadzone badania i dokładna diagnostyka występujących dysfunkcji oraz selekcja pacjentów pod kątem bezpiecznego stosowania maty.

Fragmenty wypowiedzi uczestniczek w grupie badanej na temat zmian ze strony:

04_Round
Wykres 4
Zaburzenia ze strony autonomicznego układu nerwowego
Poprawa sytuacji
Pogorszenie sytuacji
Brak zmian
Wykres 4. Zaburzenia ze strony autonomicznego układu nerwowego (przyspieszenie lub zwolnienie akcji serca, zmiany ciśnienia tętniczego krwi, niewyjaśnione przypadki pobudzenia, potliwości, zaburzeń oddychania) po 30-dniowym stosowaniu maty Pranamat ECO.

Po 30-dniowym cyklu terapii z zastosowaniem maty Pranamat ECO uczucie zmęczenia i apatii wśród pacjentek w grupie badanej (wykres 5) zmniejszyło się u 82% (33) uczestniczek, a całkowicie ustąpiło u 18% (7) pacjentek.

Na podstawie analizy przypadków uczucia zmęczenia i apatii można wyciągnąć pewne wnioski dotyczące różnych faz stresu u uczestniczek badania. Jeśli objawy całkowicie ustępowały, pacjentki znajdowały się w fazie przystosowania do stresu, w której układy czynnościowe organizmu są w stanie przystosować się do codziennych obciążeń i występują reakcje fizjologiczne. Jednak 82% uczestniczek znajdowało się w fazie alarmowej stresu, która jest początkową fazą zespołu wypalenia (Selye, 1983).

Dane statystyczne wskazują na to, że u 35 milionów osób na świecie występuje zespół wypalenia w różnych stadiach rozwoju, a im dłużej trwa faza alarmowa, tym więcej syntezowanych jest szkodliwych białek w organizmie w reakcji na bodziec zewnętrzny (Ritossa, 1960) i następuje szybszy rozwój rozmaitych zaburzeń, takich jak zmęczenie, neuroza, bezsenność, wzrost ciśnienia tętniczego krwi, depresja, apatia, myśli samobójcze itp.

Fragmenty wypowiedzi w kwestionariuszach: „rzadziej występuje uczucie zmęczenia i apatia”, „bezpośrednio po zastosowaniu maty czuję się ożywiona”, „zniknęła apatia i czuję przypływ energii”, „kilka godzin po zastosowaniu maty znika uczucie zmęczenia".

05_Round
Wykres 5
Uczucie zmęczenia i apatia
Zmniejszenie uczucia zmęczenia i apatii
Całkowite ustąpienie
Wykres 5. Zmiany dotyczące uczucia zmęczenia i apatii po 30-dniowym stosowaniu maty do masażu i akupresury Pranamat ECO.

Ocena sił witalnych, aktywności i radości życia wykazała następujące zmiany wśród pacjentek w grupie badanej po 30-dniowym stosowaniu maty Pranamat ECO (wykres 6): 92% (37) uczestniczek wykazywało większą witalność, aktywność i radość życia, natomiast u 8% (13) pacjentek nie nastąpiły żadne zmiany.

Analiza danych z literatury fachowej dotyczących możliwego wpływu masażu i akupresury na samopoczucie psychiczne, aktywność, witalność i radość życia wykazała, że istnieją naukowe dowody na to, iż miejscowe działanie wymienionych czynników stymuluje syntezę cytokin, endorfin oraz innych substancji biologicznie czynnych w ścianach małych naczyń włosowatych. Substancje te zaczynają krążyć w układzie systemowym, powodując poprawę samopoczucia psychicznego (Zimmermann, 2004). Po zastosowaniu masażu i akupunktury obserwowano większe rozluźnienie mięśni i stabilizację czynności autonomicznego układu nerwowego (Damen et al. 2006).

Fragmenty wypowiedzi w kwestionariuszach: „po ukończeniu cyklu terapii moje siły witalne są o wiele większe i odczuwam mniejsze zmęczenie w codziennym życiu, a także poprawiło się moje samopoczucie psychiczne”, „po każdej sesji na macie zwiększa się moja witalność”, „stałam się bardziej aktywna i mam bardziej pozytywne nastawienie do życia”, „przed badaniem dotyczącym stosowania maty codziennie wypijałam dwa półlitrowe kubki kawy, aby zachować siły witalne. Bez kawy miałam uczucie, że nie do końca się obudziłam i nie miałam energii, aby funkcjonować. Po badaniu mam więcej energii i chęci do ruchu, na przykład wychodzenia na świeże powietrze. Nie wróciłam do picia kawy, ponieważ tego nie chcę i nie potrzebuję”, „mam uczucie, że latam, ponieważ nic mnie nie boli”, „stałam

06_Round
Wykres 6
Witalność, aktywność i radość życia
Wzrost sił witalnych, aktywności i radości życia
Brak zmian
Wykres 6. Zmiany dotyczące sił witalnych, aktywności i radości życia po 30-dniowym cyklu terapii z zastosowaniem maty Pranamat ECO.

Analiza zmian nastroju i drażliwości (wykres 7): 70% (28) pacjentek nie zgłaszało epizodów drażliwości, u 15% (6) uczestniczek drażliwość zmalała, natomiast u 15% (6) pacjentek utrzymywały się wahania nastroju i drażliwość.

Podstawę masażu, akupresury i akupunktury stanowią odruchy neurologiczne oraz mechanizmy humoralne i uciskowe, które angażują zarówno autonomiczny, jak i ośrodkowy układ nerwowy. Mogą zachodzić zmiany czynnościowe z przewagą procesów pobudzania lub hamowania (Harrold, 2006).

Fragmenty wypowiedzi w kwestionariuszach: „postrzegam sprawy z poczuciem humoru”, „zwykle mam dobry nastrój, a drażliwość się zmieniła – jest mniejsza”, „mój nastrój jest lepszy, a drażliwość zmalała”.

07_Round
Wykres 7
Wahania nastroju i drażliwość
Zmniejszona drażliwość
Utrzymująca się drażliwość i wahania nastroju
Brak odczuwanej drażliwości
Wykres 7. Zmiany dotyczące wahań nastroju i drażliwości po 30-dniowym cyklu terapii z zastosowaniem maty Pranamat ECO.

Czy po 30-dniowym cyklu terapii z zastosowaniem maty Pranamat ECO zmieniła się reakcja na stres związany z codziennym życiem? Sprawdzaliśmy, czy pacjentki z większym spokojem postrzegały różne sytuacje, czy zmniejszyło się nasilenie reakcji emocjonalnych oraz czy pacjentki rozwiązują problemy w konstruktywny sposób.

Jak zaobserwowano na podstawie wyników kwestionariuszy (wykres 8), większość pacjentek, czyli 90% (36) osób, postrzegała różne sytuacje z większym spokojem i osiągnęła fazę przystosowania do stresu, natomiast 10% (4) uczestniczek zgłaszało utrzymywanie się emocjonalnego napięcia i odczuwanie stresu w różnych sytuacjach – w tym przypadku znajdują się one nadal w fazie alarmowej stresu. Gdyby te pacjentki mogły zostać ocenione po dalszych 2–4 miesiącach cykli terapeutycznych z zastosowaniem maty Pranamat ECO, wyniki mogłyby się różnić od obecnych rezultatów.

Stosowanie maty Pranamat ECO indukuje schemat mechanizmów podrażniania, tzn. wywołuje impulsy pochodzące z obwodowych receptorów nerwowych we włóknach aferentnych, które dostarczają informacje do ośrodkowego układu nerwowego (OUN). Podstawowymi strukturami układu nerwowego są synapsy kontrolujące wejście, transmisję, integrację i wyjście sygnałów. W zależności od swoich funkcji rozróżnia się neurony pobudzające i hamujące. Sumowanie w czasie i przestrzeni to zdolność kumulowania i wzmacniania słabych, równoczesnych lub sekwencyjnych sygnałów informacyjnych o charakterze aferentnym w celu depolaryzacji błony komórkowej i osiągnięcia potencjału progowego. Na skutek depolaryzacji błony przez słaby, pojedynczy (podprogowy) bodziec może nie dojść do osiągnięcia potencjału progowego, jednak w synapsach działanie poszczególnych bodźców może się sumować. Kumulacja przestrzenna następuje np. w sytuacji, gdy neuron ruchowy równocześnie otrzymuje aktywujący, aczkolwiek podprogowy sygnał od kilku neuronów presynaptycznych, co ułatwia osiągnięcie progu depolaryzacji. Kumulować może się zarówno działanie pobudzające, jak i hamujące (Aberberga-Augskalne, 2008).

Fragmenty wypowiedzi w kwestionariuszach: „Postrzegam różne sytuacje z większym spokojem i nie reaguję zbyt emocjonalnie. Lepiej rozumiem, co sama mogę zmienić”, „moja reakcja na stres jest bardziej zrównoważona, postrzegam różne sytuacje w sposób mniej emocjonalny”, „jestem bardziej skoncentrowana i spokojniejsza”.

08_Round
Wykres 8
Reakcje na codzienny stres
Spokojniejsze postrzeganie sytuacji
Emocjonalność, uleganie stresowi
Wykres 8. Reakcja na codzienny stres po 30-dniowym cyklu terapii z zastosowaniem maty Pranamat ECO (zmiana / brak zmiany, np. spokojniejsze postrzeganie różnych sytuacji, niereagowanie w zbyt emocjonalny sposób, bardziej konstruktywne rozwiązywanie problemów).

Z fizjologicznego punktu widzenia podczas snu nocnego większą aktywność przejawia przywspółczulna część autonomicznego układu nerwowego, jednak w przypadku nadmiernego napięcia lub stresu w ciągu dnia sen nocny jest zaburzony, pojawia się niepokój i współczulna część układu autonomicznego pozostaje aktywna również w trakcie godzin nocnych. W dalszej perspektywie występują zaburzenia psychiczne oraz emocjonalne i może pojawić się zespół wypalenia (Webber, 2000).

Fragmenty wypowiedzi w kwestionariuszach: „gdy używam maty przed snem, lepiej śpię w nocy”, „wcześniej mój sen bywał niespokojny, teraz potrzebuję mniej godzin, aby dobrze spać i czuć energię życiową”, „mój sen był pełen niespokojnych marzeń sennych, teraz śpię dobrze i rano czuję się wypoczęta”, „przedtem wieczorami miałam problemy z zaśnięciem, teraz mam problem z obudzeniem się rano”, „już nie budzę się w środku nocy, śpię spokojnie, czuję się wypoczęta i mam kolorowe sny”.

09_Round
Wykres 9
Jakość snu
Poprawa jakości snu
Pogorszenie jakości snu
Mniej godzin potrzebnych na sen
Wykres 9. Ocena jakości snu po 30-dniowym cyklu terapii z zastosowaniem maty Pranamat ECO.

Ból menstruacyjny i przedmiesiączkowy po 30-dniowym stosowaniu maty Pranamat ECO: ból zmniejszył się lub ustąpił u 75% (30) pacjentek, pojawił się u 2% (1 uczestniczki), a brak zmian w odczuwaniu bólu menstruacyjnego zaobserwowano u 23% (9) osób.

Fragmenty wypowiedzi w kwestionariuszach: „w drugim dniu miesiączki zwykle przyjmowałam tabletki leku Ibumetin 400 mg; po stosowaniu maty przez 4 tygodnie nie odczuwam już bólu, a tabletki nie są potrzebne”, „nie odczuwam już dyskomfortu ani bólu; byłam zaskoczona tym, że cykl miesiączkowy rozpoczyna się i przebiega bez fizjologicznych komplikacji”, „zniknął ból przedmiesiączkowy”, „miesiączki rozpoczynają się 5 dni wcześniej i są bezbolesne”, „czas krwawienia skrócił się do 3 dni, a miesiączka nie była zbyt obfita”.

10_Round
Wykres 10
Ból menstruacyjny i przedmiesiączkowy
Zmniejszenie dolegliwości bólowych
Pojawienie się dolegliwości bólowych
Ustąpienie dolegliwości bólowych
Wykres 10. Ból menstruacyjny i przedmiesiączkowy po 30-dniowym stosowaniu maty Pranamat ECO.

Na podstawie pytań dotyczących zmian nawyków żywieniowych uzyskano następujące wyniki kwestionariuszy: chęć zdrowszego odżywiania się u 5% (2) pacjentek, zwiększenie apetytu u 15% (6) uczestniczek, zmniejszenie apetytu u 15% (6) pacjentek oraz brak zmian nawyków żywieniowych u 65% (26) osób. Wskaźnik masy ciała (body mass index, BMI) wśród pacjentek w grupie badanej wynosił 22,4 ± 3 kg/m2.

Fragmenty wypowiedzi w kwestionariuszach: „zmniejszyły się objawy zapalenia żołądka, chociaż jadam nieregularnie”, „czuję potrzebę spożywania mniejszych ilości mięsa i zmniejszył się mój apetyt”, „zmniejszył się mój apetyt na słodycze”, „rano uczucie głodu nie jest już tak silne”, „poprawił się mój apetyt, nie chcę już pić kawy, za to mam ochotę na więcej owoców”, „nie odczuwam uczucia głodu jako tortury; nie ma już tego irytującego uczucia pustki i niepokoju, który występował wcześniej, jeśli opuściłam posiłek. Jest to zdecydowanie nowe i wcześniej nieznane uczucie”, „chęć na jeszcze jeden kieliszek wina jest mniejsza”.

11_Round
Wykres 11
Zmiana nawyków żywieniowych
Zwiększenie apetytu
Zmniejszenie apetytu
Pojawienie się chęci zdrowszego odżywiania
Brak obserwowanej zmiany nawyków żywieniowej
Wykres 11. Zmiana nawyków żywieniowych po 30-dniowym cyklu terapii z zastosowaniem maty Pranamat ECO.

Ocena miejscowych podrażnień skóry po 30-dniowym stosowaniu maty Pranamat ECO na podstawie danych statystycznych z badania: złagodzenie podrażnień skóry u 67% (27) pacjentek w porównaniu z początkiem badania (podrażnienie ustępowało po kilku godzinach), minimalne podrażnienie skóry po zastosowaniu maty u 28% (11) uczestniczek (nie powodowało uczucia dyskomfortu), nasilenie podrażnień skóry i wysypki u 5% (2) osób – dotyczyło to szczególnie nadwrażliwych reakcji skórnych u dwóch spośród 40 uczestniczek badania.

Na podstawie analizy dotyczącej wrażliwości skórnej należy uwzględnić fakt, że rodzaje skóry u człowieka różnią się pod względem koloru, grubości i wrażliwości czuciowej, dlatego zdecydowanie dopuszczalna jest akceptacja odmiennych miejscowych reakcji podrażnienia skóry oraz zmiennych progów wrażliwości na bodźce bólowe.

Fragmenty niektórych wypowiedzi w kwestionariuszach: „podczas kilku pierwszych sesji na macie zauważyłam zaczerwienienie skóry i odczuwałam swędzenie oraz ból”, „na początku sesje były dość bolesne: występowały silne zaczerwienienia skóry, silne doznania, swędzenie i pieczenie, natomiast później objawy złagodniały, a nawet pojawiły się przyjemne wrażenia”, „pod koniec badania ból był jeszcze silniejszy niż na początku, ale ustępował w ciągu kilku godzin”, „pod koniec cyklu ostry, kłujący ból nie był już tak intensywny; potrafiłam się szybciej przystosować do spiczastych końcówek maty. Pojawiły się za to dość przyjemne doznania i miłe ciepło”, „w końcowych fazach badania mój organizm przyzwyczaił się do maty; nie odczuwałam żadnych przykrych sensacji i nie występowało zaczerwienienie”, „pod koniec badania swędzenie i zaczerwienienie były słabsze i nie przeszkadzały mi”.

12_Round
Wykres 12
Miejscowe podrażnienia skóry obserwowane po spoczynku na macie
Złagodzenie podrażnień skóry
Nasilenie podrażnień skóry, świądu
Minimalne podrażnienia skóry niepowodujące dyskomfortu
Wykres 12. Czy po spoczynku na macie występowało miejscowe podrażnienie skóry (swędzenie, pieczenie, uczucie bólu, zaczerwienienie itp.), które ustępowało w ciągu kilku godzin?

Podczas analizy odpowiedzi na pytanie w kwestionariuszu o treści „Jakie są jeszcze inne zmiany w porównaniu z początkiem badania dotyczącego 30-dniowego stosowania maty Pranamat ECO, o które nie spytaliśmy?” stwierdzono poprawę samopoczucia fizycznego u 75% (30) pacjentek oraz poprawę samopoczucia fizycznego i psychicznego u 25% (10) uczestniczek.

Metody takie jak fizykoterapia, masaż, akupresura, terapia błotem, fototerapia, magnetoterapia itp. cechuje efekt kumulatywny. Oznacza to, że cel terapeutyczny może nie zostać osiągnięty natychmiast, lecz dopiero po ukończeniu całego cyklu leczniczego (np. po 4-6-10 lub 21-30 zabiegach), natomiast dobre samopoczucie i komfort utrzymują się przez dłuższy czas po zakończeniu cyklu.

Kolejną cechą (z fizjologicznego punktu widzenia) metod stosowanych w medycynie fizykalnej, która potwierdza się także w przypadku maty Pranamat ECO, jest fakt, że jeśli zabiegi (lub sesje na macie) zaczyna się stosować odpowiednio wcześnie (przy początkowych objawach dysfunkcji), osiągnięcie celu terapeutycznego trwa krócej, a dobre samopoczucie utrzymuje się przez długi czas.

Fragmenty wypowiedzi w kwestionariuszach: „najważniejszy jest fakt, że zniknął dokuczliwy ból”, „mata to doskonały sposób relaksu po stresującym dniu; zniknął ból w okolicy barków”, „z początku byłam nastawiona sceptycznie do maty, jednak po 30 dniach badania muszę przyznać, że dobre samopoczucie fizyczne i psychiczne utrzymuje się przez cały dzień i trwa przez dłuższy czas”, „podczas stosowania maty mam przyjemne odczucia, a po sesji przez długi czas utrzymuje się dobre samopoczucie”.

13_Round
Wykres 13
Jakie są jeszcze inne zmiany w porównaniu z początkiem badania, o które nie spytaliśmy?
Poprawa samopoczucia fizycznego
Poprawa samopoczucia fizycznego i psychicznego
Wykres 13. Jakie są jeszcze inne zmiany w porównaniu z początkiem badania dotyczącego 30-dniowego stosowania maty Pranamat ECO, o które nie spytaliśmy?

Na podstawie danych statystycznych dotyczących zmian reakcji organizmu tydzień po tygodniu od rozpoczęcia zabiegów z zastosowaniem maty Pranamat ECO stwierdzono, że 60% (24) pacjentek obserwowało u siebie różne reakcje organizmu i zmiany, natomiast 40% (16) uczestniczek nie odnotowało u siebie zmian reakcji organizmu.

Fragmenty wypowiedzi w kwestionariuszach: „zmniejszyły się worki pod oczami”, „w pierwszym tygodniu występowało bardzo nieprzyjemne odczucie w okolicy pleców”, „po pierwszym tygodniu zniknął ból krzyża”, „w pierwszym tygodniu byłam bardziej emocjonalna i rozdrażniona, ale później wszystko ustąpiło”, „z tygodnia na tydzień coraz łatwiej mogłam wytrzymać pierwsze kilka minut na macie, a później udawało mi się coraz bardziej zrelaksować (a czasem nawet zasnąć)”, „w pierwszym tygodniu (przez około 4 dni) po każdym zastosowaniu maty odczuwałam silne bóle głowy, które potem zniknęły i nigdy nie powróciły”, „pod koniec miesiąca leżenie na macie nie było już tak bolesne i powodowało przyjemne wrażenia”, „na początku (w pierwszym tygodniu) odczuwałam nawet nadmierny ból; pod koniec przeciwnie – wydawało się, że mata w ogóle nie działa, ponieważ moje plecy prawie wcale nie czuły spiczastych elementów maty”, „lepszy sen, poprawa metabolizmu, straciłam kilka kilogramów. Od samego początku aż do końca cyklu bardzo szybko stawałam się senna i mogłabym leżeć na macie dłużej niż 20 minut”, „w pierwszym tygodniu nadal odczuwałam ból pleców rano po przebudzeniu, jednak w drugim i kolejnych tygodniach ból stopniowo znikał”, „zauważyłam, że po sesji na macie moje plecy miały się lepiej, a mata zastępowała masaż; jest szczególnie pomocna, gdy czuje się zmęczenie i napięcie”.

14_Round
Wykres 14
Cotygodniowe zmiany reakcji organizmu od czasu rozpoczęcia sesji na macie
Tak, zaobserwowane
Nie, nie zaobserwowane
Wykres 14. Cotygodniowe zmiany reakcji organizmu od czasu rozpoczęcia zabiegów na macie.

Na podstawie wyników kwestionariuszy stwierdzono, że 92% (37) pacjentek zastosowałoby matę Pranamat ECO z własnej woli nawet gdyby nie był to jeden z warunków uczestnictwa w badaniu, natomiast 8% (3) uczestniczek zdeklarowało, że nie stosowałoby maty z własnej woli.

Fragmenty wypowiedzi w kwestionariuszach: „nie zaczęłabym stosować maty z własnej woli, ponieważ wydawała mi się zbyt ostra i nie wierzyłam w jej działanie. W trakcie badania zmieniłam zdanie i teraz stosuję ją regularnie, w tym z własnej woli”, „wolałabym nie leżeć na macie, przynajmniej nie każdego dnia, ponieważ sprawiało mi trudność położenie się, zaśnięcie i wstanie – wszystkie te czynności są zbyt bolesne”, „nie zaczęłabym stosować maty z własnej woli, ponieważ wydawała mi się zbyt ostra i nie wierzyłam w jej działanie. W trakcie badania zmieniłam zdanie i teraz z przyjemnością stosuję matę nawet po zakończeniu badania”, „tak, wypróbowałabym ją. Teraz wiem, że mata to świetna rzecz!”, „nie stosowałabym jej, ponieważ za pierwszym razem wydawała się zbyt ostra, przez co wystąpiły bardzo nieprzyjemne odczucia skórne i swędzenie”, „tak, zastosowałabym matę, ponieważ teraz też to robię. Uważam, że mata pomaga poprawić nastrój, zapewnia dobry sen, a także łagodzi ból pleców”, „wątpię, abym ją zastosowała, raczej wybrałabym cykl masaży – taka metoda wydaje się bardziej tradycyjna i skuteczniejsza. Mata ma swoje zalety – nie wymaga poświęcenia dodatkowego czasu”, „nie zastosowałabym maty, ponieważ nie wiedziałam, że potrafi tak skutecznie pomóc. Jednak teraz po zakończeniu badania stosuję matę za każdym razem, gdy czuję się spięta po pracy”, „stosowałam matę jeszcze przed badaniem, a dzięki badaniu znów zaczęłam ją stosować i robię to regularnie – zabrałam ją nawet na wycieczkę narciarską w Alpy. Mata łagodzi ostry ból napiętych mięśni, relaksuje po dniu pracy i od razu odczuwa się efekt jej działania”, „zastosowałabym matę dokładnie ze względu na pozytywne zmiany, które stwierdzam od pierwszego tygodnia badania”, „tak, stosowałabym matę z własnej woli, ponieważ lubię rzeczy, które pomagają się zrelaksować bez szkody dla zdrowia”, „nie kupiłabym maty z własnej woli. Teraz ją stosuję i zamierzam to kontynuować. Z przyjemnością poleciłabym ja również innym osobom. Dziękuję!”, „Tak, zastosowałabym ją. Mata szybko wpływa na bóle pleców, które stały się rzadsze. To dobry sposób na pocieszenie się”.

15_Round
Wykres 15
Czy zastosowałaby Pani matę Pranamat ECO z własnej woli nawet gdyby nie był to jeden z obowiązkowych warunków uczestnictwa w badaniu?
Tak, zastosowałabym
Nie, nie zastosowałabym
Wykres 15. Czy zastosowałaby Pani matę Pranamat ECO z własnej woli nawet gdyby nie był to jeden z obowiązkowych warunków uczestnictwa w badaniu?

Definitywne przeciwwskazania i sytuacje, w których stosowanie maty Pranamat ECO jest niedozwolone

1. Obecność zmian skórnych w okolicy kontaktu skóry z matą: znamion, otarć, ran, owrzodzeń itp.
2. Ostre stany bólowe o nieokreślonym rozpoznaniu.
3. Krwawienie lub ryzyko wystąpienia krwawień.
4. Widoczne wycieńczenie organizmu i zmęczenie – należy ustalić przyczynę i określić rozpoznanie.
5. Epizody utraty przytomności i drgawek.
6. Ostre zatrucie, nudności, wymioty, częste wypróżnienia.
7. Stany po zatruciu alkoholem lub substancjami psychoaktywnymi.
8. Ostre infekcje, na przykład jawna gruźlica, opryszczka, ostra postać odkleszczowego zapalenia mózgu, zakażenie meningokokowe, zapalenie opon mózgowych i mózgu itp. oraz choroby pasożytnicze podróżnych: schistosomatoza, filarioza, leiszmanioza, trypanosomatoza, pełzakowica, malaria itp.
9. Podwyższona temperatura ciała, gorączka.
10. Niewydolność narządowa organizmu: niewydolność serca klasy III oraz IV wg NYHA; niewydolność płuc, wątroby i nerek.
11. Zaburzenia rytmu serca.
12. Indywidualna nietolerancja zabiegu.

Względne przeciwwskazania do stosowania maty Pranamat ECO

Należy skonsultować się z lekarzem specjalistą medycyny fizykalnej i rehabilitacji przed zastosowaniem maty (tel.: +371 67042716)

1. Dzieci i młodzież.
2. Kobiety w ciąży i karmiące piersią.
3. Osoby ze szczególną nadwrażliwością (emocjonalną, bladą/jasną barwą skóry typu I oraz II).
4. Pacjenci z chorobami nowotworowymi.
5. Pacjenci z limfostazą po zabiegu onkologicznym.
6. Pacjenci z obrzękiem limfatycznym o różnym podłożu.
7. Pacjenci z ostrym zespołem bólowym, jeśli określono rozpoznanie.
8. Pacjenci z przewlekłym zespołem bólowym (trwającym co najmniej 3 miesiące) i określonym rozpoznaniem.
9. Inne niepewne przypadki stosowania maty.

Rekomendacje pacjentek z grupy badanej

1. „Zaleciłabym opracowanie modelu maty o długości odpowiadającej długości całego kręgosłupa. Byłoby to bardziej dogodne czasowo (niepotrzebny czas do wykonania sesji na macie dla każdej części ciała osobno) oraz, ewentualnie, korzystniejsze dla całego układu krążenia poprzez poprawę jego czynności, dostarczanie większej ilości energii oraz inne korzyści”.
2. „Mata Pranamat ECO jest warta polecenia wszystkim osobom pragnącym cieszyć się dobrym samopoczuciem i szczęściem”.
3. „Zalecana dla wszystkich osób pragnących rozpocząć i kontynuować poważne, regularne ćwiczenia fizyczne – mata Pranamat ECO to dobry motywator i antidotum na lenistwo!
4. „Zalecam stosowanie maty w celu poprawy snu w nocy i zmniejszenia napięcia”.

Zalety oraz korzyści z masażu – mata do akupresury Pranamat ECO

1. Stosowanie maty pomaga łagodzić ból pleców, opanować reakcje na stres oraz inne objawy (patrz kwestionariusz), a także można ją stosować w celu profilaktyki zespołu wypalenia.
2. Mata jest praktyczna – nie wymaga podróży w inne miejsca, a nawet może zastąpić niektóre zabiegi masażu pleców.
3. Jest poręczna – matę można stosować w domu i poza domem.
4. Jest łatwa w stosowaniu w czasie odpowiadającym użytkownikowi.
5. Wybór koloru maty zależy od indywidualnych preferencji użytkownika – można ją stosować w połączeniu z działaniem fototerapeutycznym (chromatoterapia i fototerapia również należą do metod stosowanych w medycynie fizykalnej).
6. Stosowanie maty to zabieg terapeutyczny wykorzystywany w medycynie fizykalnej, który można wykonywać w domu lub poza domem; można także łatwo uzyskać efekt masażu i akupresury.
7. Dla niektórych osób zabiegi na macie to dobry sposób rozpoczęcia i kontynuowania prozdrowotnej aktywności fizycznej – takiej jak chód nordycki, szybki marsz, bieganie, pływanie, taniec, ćwiczenia terapeutyczne indywidualne lub w grupach co najmniej 2–3 razy w tygodniu, jazda na rowerze oraz inne zajęcia.
8. Dla osób bardziej leniwych lub biernych – stosowanie maty może w pewnym stopniu zastąpić aktywność fizyczną, co jest lepszym rozwiązaniem niż całkowity brak aktywności.
9. Mata to dobra pomoc w rozwoju motywacji oraz w przestrzeganiu zaleceń na zasadzie dobrowolnego uczestnictwa, a także bodziec do prowadzenia zdrowego stylu życia.

Zaleca się dalsze prace badawcze dotyczące maty Pranamat ECO

1. W celu określenia efektu działania maty u dzieci i młodzieży – z zamiarem wypracowania fizjologicznej postawy ciała poprzez stosowanie maty przed zajęciami sportowymi i po zajęciach.
2. W celu określenia wpływu działania maty na fizjologię układów kostnych i ustalenia, czy zasadne jest zalecenie stosowania maty w profilaktyce osteoporozy oraz jako dodatkowej metody terapeutycznej w leczeniu osteoporozy u osób w wieku powyżej 50 lat, poprzez połączenie jej z ćwiczeniami fizycznymi (zgodnie ze stanem zdrowia) w ramach rutynowego treningu.
3. W celu określenia zmian stanu psychicznego i emocjonalnego po zastosowaniu maty u pacjentów z dystonią neurowegetatywną, stanami lękowymi, chwiejnością emocjonalną, zaburzeniami dwubiegunowymi, depresją – z zamiarem stopniowego włączania pacjentów z wymienionych grup w coraz aktywniejsze i bardziej wytężone zajęcia fizyczne, takie jak spacery na odległość 1-2-3-4-5-6-7 km dziennie, wodny aerobik, jazda na rowerze itp.

Podsumowanie

1. Stosowanie maty do masażu i akupresury Pranamat ECO to skuteczna metoda unormowania napięcia mięśni, poprawy mikrokrążenia, sprawniejszego zaopatrzenia tkanek w tlen, unormowania procesów metabolicznych.
2. Mata jest łatwa w stosowaniu w czasie i miejscu odpowiadającym użytkownikom.
3. Stosowanie maty wspiera zdrowszy styl życia i w pewnym stopniu może motywować pacjentów do podjęcia aktywnych zajęć sportowych. Mata jest przydatna we wspieraniu wielu lat zdrowego i wygodnego życia.
4. W okolicach ciała będących w kontakcie z matą następuje zmniejszenie natężenia bodźców bólowych i ich transmisji.
5. Stosowanie maty umożliwia poprawę zdrowia fizycznego i psychicznego oraz jakości snu.
6. W okresie stosowania maty zmieniła się aktywność neurowydzielnicza – u niektórych pacjentek pojawiła się chęć zdrowszego odżywiana, rezygnacji z picia kawy oraz spożywania mniejszych ilości napojów alkoholowych.
7. Regularne stosowanie maty (np. 5–7 razy w tygodniu przez 20 minut) może przyczynić się do większej wydajności w pracy zawodowej i lepszej jakości snu nocnego.
8. Zestawione wyniki kwestionariuszy potwierdzają zalecone obszary stosowania maty Pranamat ECO z uwzględnieniem faktu, iż u każdej osoby można spodziewać się odmiennych, indywidualnych reakcji.

REFERENCES

references_1 references_2